The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7292 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

18.7.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Kiøbenh. d. 18 Juli 1837.

Kiæreste Etatsraad

Med Dagsposten faaer De et Brev fra Comitteen ang. Oprettelsen af Deres Museum, og i Forbindelse med det officielle Brev vil jeg sende Dem disse venskabelige, velmeente, oprigtige Linier.

Ved enhver Ting i Livet møder man Hindringer, store og smaa; det maa De have erfaret, som alle andre; altsaa har ogsaa vor Plan mødt Hindringer, men ingen saa betydelige, at de kunne rokke vort Haab, end sige vor Beslutning. Har Rygtet fortalt noget betydeligt, saa troe det ej. Den gode Sag og en fast Villie har beseiret de smaa Attaquer, og – der manglede kun eet, for at vi, inden Aaret var omme, kunde have lagt Grundstenen!

De spørger, De gietter, De tvivler –- jeg gientager det, kiære, gode, elskede Thorvaldsen! med tydelige Ord: De manglede! med Deres Komme, med Deres Nærværelse nærme vi os Maalet med Kæmpeskridt. Jeg vil ikke plage Dem med Spørgsmaal, med Bønner, jeg vil ikke repetere de evige Sandheder, om Livets og Tidens Korthed, om Vigtigheden af at benytte det gunstige Øieblik og deslige, men Sandheden den simple Sandhed bør jeg sige, det skylder jeg Dem, Sagen og mig selv: Var De her, De skulde see hvorledes Mænd af alle Stænder kom Dem i møde, Bekiendte og Ubekiendte, Kunstnere, Lærde, Haandværkere, Adel, Hof, Embedsmænd. Snart var Pladsen valgt, Pengene indkasserede og Grunden lagt.

Skulde nu, mere end Deres Dem elskende Landsmænds Ønsker, – Choleraen drive min ærede Ven ind i Tydskland, saa lad mig ufortøvet vide, hvor De der [er] at finde.

Og dermed et hierteligt Lev vel!

Ganske Deres
Collin.

Medlemmerne i den nye Comittee ere efter Ordenen, hvori de ere valgte, følgende

Collin      
Clausen } Formænd  
Thiele      

Høyen
Freund
Schouw
Hetsch
Bissen
Tuxen (Commandeur i SøeEtaten)
Scavenius
Gamst
Puggaard
Prangen (Ingenieur Oberst)
Thomsen (Cancelliraad)
Koch

General Comment

Se hertil det omtalte brev fra
Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum.

Archival Reference
m21 1837, nr. 40
Last updated 07.01.2013 Print