The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6723 of 10246
Sender Date Recipient
Ludvig Bødtcher [+]

Sender’s Location

Firenze

24.6.1835 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Al / Illustrissimo Signor / Il Sigr: Commendatore A. Thorvaldsen / Scultoro celebrissimo / a Roma.
Tilskrift: Høivelbaarne Hr Etatsraad Thorvaldsen / Commandeur af Dannebrog, Ridder af etc etc etc.
Poststempler: Roma 29 Giu 1835 og Firenze.

Abstract

In the company of Captain Louis de Coninck, Ludvig Bødtcher is on his way to Leghorn, from where Thorvaldsen’s works are going to be shipped to Denmark on board the frigate Bellona. Because de Coninck wants to bring Bødtcher to Denmark free of charge, Bødtcher asks Thorvaldsen for a new letter of recommendation in which he does not mention any payment. Bødtcher has written a letter for Thorvaldsen to sign. The frigate is in quarantine because of an outbreak of smallpox. The marine officer Peter Wulff and his sister Henriette Wulff are both going to be vaccinated before embarkation, but Bødtcher is not.

See Original

Florentz: 24 Juni 1835.

Kjæreste Hr Etatsraad Thorvaldsen!

De seer at mit Brev er dateret Florentz, og at jeg havde Ret i min Formening, ikke at komme for sildig til Skibet. Imidlertid reiser jeg endnu i Aften i Selskab med Kapitain de Coninck til Livorno, for ventelig i Morgen at overvære Kunstsagernes Transport i Fregatten. De veed vel Hr Etatsraad, at en meget ondartet Koppesygdom er udbrudt paa Skibet, af hvis Besætning mere end 100 har været, og ere tildels endnu syge, og at Quarantainen desaarsag betydelig er blevet forlænget til stor Sorg og Ærgrelse for den friske Deel af Mandskabet, der nu ikkun kan tilbringe nogle faa Dage i Florentz. Kapitain de Coninck sender Dem sin hjerteligste Hilsen, og det gjør ham ikke lidt ondt at berøves den Hæder at føre Dem til Danmark: desmeer glæder det ham hvergang jeg fortæller ham om Dem og Deres Kunst. Da det vilde ærgre ham (det er hans egne Ord) at modtage Betaling af Nogen paa Skibet, som kunde være Dem til nogensomhelst Nytte, bad han mig selv om at tilskrive Dem, og at anmode Dem om et Par Linier angaaende mig, hvori ikke, som i det forrige Brev, udtrykkelig stod nævnet Penge-Erstatning. Jeg har desaarsag skrevet medfølgende Brev, i Haab om Etatsraadens godhedsfulde Underskrift, og at det strax maatte afsendes med Posten til Livorno.
Intet skal fra min Side forsømmes hvorved jeg er istand til at opfylde den kjære Pligt at være Dem gavnligt. – Wulff med Søster beder Dem ærbødigst hilsed. Begge vil, førend de gaa ombord lade sig vaxcinnere: – jeg ikke. –
Lev vel kjære Hr Etatsraad, og tænk imellemstunder paa den, der altid med Taknemmelighed og Høiagtelse underskriver sig

Deres

LA Bödtcher

General Comment

Der er et regnestykke på brevets bagside: 9,55+1,04=10,59+5,79=16,38

Archival Reference
m20 1835, nr. 47
Thiele
Omtalt hos Thiele III, p. 541-543.
Subjects
Recommendation or introduction letter, others · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1835 · Amanuenses · Thorvaldsen's Works, Transportation
Last updated 10.05.2011 Print