The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6569 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

København

4.11.1834 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Hr Etatsraad og Directeur Thorvaldsen!
Glædet i dette Efteraar ved tvende Skrivelser fra Dem finder jeg mig højligen forbunden til at takke Dem for disse Beviser paa Deres Erindring.
Indeholdt de end ikke hvad jeg helst havde fundet deri nogen bestemt Tidende om Deres forehavende Afrejse til Danmark saa er det Tilsagn, at, naar Udførelsen af Hertug Maximilians Ridderstatue var fuldendt, intet skulde hindre Dem fra den Glæde at giensee Deres Fødeland, af megen Værd for mig og saare opmuntrende for Deres Venner i Danmark. Med Længsel see vi saaledes Foraaret imøde, som den Tid da hiint Kunstværk udentvivl vil være fuldendt, og som, hvad Aarstiden angaaer, er den bequemmeste til Rejsen.
At De ved de 20000 Spec. Indsættelse i Banken til Fordeel for Deres Datter og Hendes Arvinger har seet et magtpaaliggende Ønske opfyldt er mig saare kiert og ville De deri see et nyt Beviis paa Hs Majestæts Beredvillighed at gaae Deres Ønsker imøde.
Slots Commissionen vil vist tilskrive Dem om Transport Midlerne for de sidste fem Stkr af Frisen Alexanders Triumf, men jeg troer at den ønsker dem befordrede til Livorno og derfra hiemsendte ved privat Skibslejlighed. Skulde der være en større Sendelse af Kunstværker fra Deres Attelier forhaanden, saasom Apostelfigurerne i Marmor, hvilke jeg haaber, tilligemed Christus Figuren, at skulle pryde Frue Kirke, da vilde der findes Motiv nok for at sende et Kongeligt Krigsskib til Middelhavet for at afhente samme. I saafald maatte De, kiere H. Etatsraad Thorvaldsen, i tide underrette mig derom for at jeg kunde foredrage det for Hs Majestæt.
Den Commission De vil udføre i Foreening med Marschal Grev Moltke foranlediger mig til at yttre at min Hu i sær staaer til de paa Pl. 1. af Panofka’s Værk (Recherches sur les veritables noms des vases grecs et sur leurs differens usages Paris 1829) under No. 25 anførte Ricos med malede Figurer i egyptisk Stiil og til de under No. 6 anførte Amphori panathenaici med Indskrift, ligesom og til een af de Pl. V anførte Rhytons. Da Priserne ere mig ubekiendte saa maatte jeg hellere forbeholde mig at yttre mig derover, naar jeg underrettedes om hvad der fordres, men jeg venter ikke at nogen af hiine prægtige Vaser vil kunne haves for ringere end et Par Hundrede Species Scudi, hvilke ogsaa derpaa maatte anvendes.
Billedhugger Bissen er hertil ankommet i god Sundhedstilstand og han vil finde den Beskieftigelse, hvortil De har anbefalet ham, ved at udføre Frisen i den skiønne Riddersal paa Slottet Han har foreslaaet Bacchi og Ceres Tog fra Olympen til Jorden for at cultivere samme, men Tegning vil blive fordret inden Bestemmelse tages. Han er imidlertid beskieftiget med at udføre forskiellige Büster og Academiets Opgave for hans Reception er Statuen af en Valkyrie Han vil anmode om forskiellige Kunstsagers Hidsendelse ved første Lejlighed, naar der afsendes Kunstsager fra Deres Attelier hertil. Vi ville søge at skaffe Bissen Attelier jo før so heller og i den Tanke en rum Tid at blive her har han forlovet sig med en Pige, som har været ham troe i 11 Aar og som han heller ikke havde glemt.
Min Kone har paalagt mig meget at hilse Dem og at forsikre Dem om hvormeget hun glæder sig i Haabet at see Dem her til Foraaret.
Jeg nævner mig Hr Etatsraad Thorvaldsen med særdeles Højagtelse Deres

Kiøbenhavn d 4 Novbr 1834. forbundne og velvilligste
Christian Frederik
Archival Reference
m19 1834, nr. 65
Thiele
Gengivet hos Thiele III, 528-530.
Subjects
Cancelled Journeys to Denmark · Alexander Frieze, Christiansborg Palace, Copenhagen · Commission for Christiansborg · Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Christiansborg Palace, Great Hall · Christiansborg Palace, Great Hall, H.W. Bissen’s Frieze · Elisa Paulsen's Dowry · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1835
Persons
H.W. Bissen · Caroline Amalie · Frederik 6. · Theodor Panofka · Slotsbygningskommissionen
Works
Last updated 18.03.2016 Print