The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6521 of 10246
Sender Date Recipient
C.F. Hansen [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Rødt laksegl med våbenskjold med en søjle omringet af syv stjerner.
Poststempler: DANEMARCK PAR HAMBOURG og T.T. HAMBRUG 22 Aug. og ROMA 4 SET. 1834

16.8.1834 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: A / Monsieur Monsieur / le profes[s]eur Thorvaldsen / conseiller d’Etat de sa Majeste / le Roi d’ Danmarc, Comendeur de / Dannebrog etc etc / a / Rom / Fr. Italie 12 X

Abstract

At Thorvaldsen’s request, the Building Commission for Christiansborg Palace and the University of Copenhagen have paid 16,000 respectively 4,000 species to Jonas Collin, who is to see to the further investment of the money. The lower part of Father with his Son, cf. A61, and other figures for the frontispiece of the Church of Our Lady have been damaged during the transportation to Denmark. Hansen asks Thorvaldsen what is to be done. He sends the dimensions of the niches at the entrance of the Church of Our Lady, for which Thorvaldsen has made models of four Old Testament prophets. Hansen has not yet received information from J.C. Ulrich about the five pieces of the Alexander Frieze for Christiansborg Palace that have arrived at Leghorn, and that are to be sent on to Denmark.

See Original [Translation]

Kiøbenhavn den 16de August
1834.

Høystærede Herr Etatsraad
Megetærede Ven,

Deres ærede Skrivelse af 16de Apr: haver ieg rigtig bekommet, og beklager meget deraf at Erfare, at De Plages af den fatale Gigt, det er og just tilfældet med mig, der prøver dette Onde i høy Grad i Armene. Hvad de ommelte 20000 Specier betreffer, da har Commissionen for Slottesbygning, Strax foranstaltet, at de 16000 Sp: er bleven udbetalt og ligeledes de 4000 Sp: fra Frue Kirke hvilke Summaer er efter Deres Ordre bleven udbetalt til Herr Conferentzraad Collin, hvorom han vist alt for længe siden vil have underrettet Dem. Jeg beklager meget, at vie nok maa opgive Haabet om at see Dem hos os endnu i Aar. Professor Freund vil vist allerede have underrettet min Høystærede Ven om det Uhæld med 2de af Figurene Fader og Søn til Basrelieffen i Frontongen i Frue Kirke, hvoraf den underste Deel af denne Gruppe er aldeles i smaa Stykker. Hvad er her ved at giøre ? Det var i det Heele meget slet Pakket, der er endnu andre smaa Beskadigelser paa de øvrige Figurer, der dog let lade sig hielpe. Mens med Gruppen seer ieg ingen anden Redning, end at den maatte brendes paa nye; da at sette andre understykker til overdelen, der ey er beskadiget, vil neppe lade sig giøre.
Maalet paa Nidskerne ved Portalet af Frue Kirke er saaledes ..........................................................
Dansk Maal
Jeg har endnu intet hørt fra vores Consul i Livorno om at de 5 Stykker, der Mangler til Friesen, der var ankommen. Saa snart ieg faar det at vide, skall ieg søge at faa Leilighed til at faa dem herover. Lev nu Vel Høystærede Ven og kom snart til os helst frygter ieg at vie ikke Treffes mere. Betænk at ieg er 78 Aar og har kun at Haabe paa en liden Tilgift, og gierne vilde ieg dog have den Glæde selv at kunde viise Dem mine Arbeider, siden sist De var hos os, da ieg i øvrigt har den Ære at forblive min høystærede Vens ganske hengivne Ven og Tiener

CF Hansen

[Målene på tegningen er angivet som følger:
Højde: “4 Alen 16 Tomme”
Bredde: “1 Alen 20 Tomme”
Dybde: “23 Tomme”.
Langs tegningen er tilføjet: “Dansk Maal”.]

m19 1834, nr. 46

Archival Reference
m19 1834, nr. 46
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Cancelled Journeys to Denmark · Commission for Christiansborg · Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Sojourn in Denmark, 1819-20 · Elisa Paulsen's Dowry · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1833 · Reliefs, Christian Mythology · Statues, Classical Mythology · Statues, Christian Mythology · Thorvaldsen's Health · Thorvaldsen's Works, Payment · Thorvaldsen's Works, Transportation
Persons
Jonas Collin · Hermann Ernst Freund · Slotsbygningskommissionen · J.C. Ulrich
Works
Last updated 12.06.2020 Print