The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 5913 of 10246
Sender Date Recipient
Fritz Paulsen [+]

Sender’s Location

Vicenza

17.10.1832 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: “Højvelbaaren / Herr Etatsraad Commandeur / og Ridder de Thorwaldsen”

Abstract

Paulsen reagerer med bestyrtelse på Thorvaldsens forslag om, at han kan leve sammen med Elisa inden ægteskabets indgåelse. Det strider imod både hans egen og offentlighedens moral. Thorvaldsen, derimod, har udtrykt, at den offentlige mening er ligegyldig for ham, og at bofællesskab og eventuel undfangelse af børn alligevel går i glemmebogen som noget førægteskabeligt, når først ægteskabet er indgået. Paulsen understreger, at han ikke lovmæssigt er hverken forsørger eller værge for Elisa, før de er gift.

See Original

Oberstlieutenant Paulsen til S:T: Herr Etatsraad
Commandeur og Ridder Thorwaldsen!

I Anledning af Deres Høyvelbaarenheds Ytringer for mig i Deres Værelse i Vicenza den 29o September sidstleden hvorved Deres Høyvelbaarenhed proponerte mig at leie eet eller et par Værelser i Byen til Beboelse for Deres Datter Elise ; med Tilføyende: at jeg jo gierne kunde leve med hende paa denne Maade i ugift Stand, indtil de tilbageværende Vanskeligheder for at opnaae den Pavelige Dispence til et lovligt Giftermaal, vare hævede, maae jeg herved tage mig den Frihed at meddeele Dem min ærbødigste Meening over denne Anmodning i det Øyeblik hvor jeg erfarer at Deres Høyvelbaarenhed vil forlade Vicenza.

Paa Deres Høyvelbaarenheds førmeldte Yttring tillod jeg mig at svare: At dette Forslag var ligesaa stridende imod mine Følelser og Grundsættninger, som jeg troede at Herr Etatsraaden ikke ville underkaste sig den deraf flydende strænge Kritik i Publikummet, som ett saadant Skridt maatte medføre.

Herr Etatsraaden svarede mig derpaa at den offentligen Meenings Dom var Dem aldeles ligegyldig, – over hvilken De aldeles hævede Dem i alle Henseender, ligesom at det ikke anfægtede Deres Samvittighed, da De ansaae mig for en redelig Mand der ikke ville lade Deres Datter sidde, eller i Stikken, og at leve med hende i Ugift Stand – var en Ting som man saa ofte saae i Livet, – og at selv om der under et Sligt Forhold fremkom Børn, saa blev alt dette efter Deres Højvelbaaren Formeening i Tiiden igien jevnet og udslettet ved en seenere lovlig Forbindelse, der vilde giøre alt foregaaende glemmende.

Deres Højvelbaarenhed tillader mig fremdeles herved at erklære Dem, = hvorledes jeg hverken føler mig berettiget eller anseer mig forpligtet at træde i Faders eller Forsørgers Stæd hos Herr Etatsraadens Datter, hvorimod jeg først fra det Øyeblik af hvor hun ved et lovligt Ægteskab og Forbindelse er bleven min Hustrue og Kone, anseer mig som hendes retmæssige Værge og Beskytter.

Jeg beder Herr Etatsraaden i øvrigt ikke i nogen Henseende at foruroelige Dem over denne Yttring, thi saavel Derres Datters som min urokkelige og ugienkaldelige Besluttning, at forbindes med hinanden ved et lovligt Ægteskab – og ikkun paa denne Maade – kun ikkun blive tilintetgiort ved Døden, som er alle Mands Herre.

Ingen kan ønske Sagens retmæsige Gang og paa lovlig Maade befordret meere end jeg for ikke at underligge forinden.

At Deres Datter er aldeles uvidende om Deres Høyvelbaarenheds Yttringer og Forslag eller Ønske imod mig er en naturlig selv Følge.

ærbødigst

Vicenza den 17d. October 1832   F. Paulsen!
Archival Reference
m17 1832, nr. 94
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Elisa and Fritz Paulsen's marriage · Ideals of Liberty · Thorvaldsen as a Mould Breaker and Role Model · Thorvaldsen's Children
Persons
Elisa Paulsen
Last updated 26.04.2018 Print