The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 5849 of 10246
Sender Date Recipient
C.F. Hansen [+]

Sender’s Location

København

17.6.1832 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Clarification of circumstances relating to the commissions for Christiansborg Palace and the Church of Our Lady: Hansen encloses a coloured drawing of how he intends to fit up the room in the palace where the Alexander Frieze, cf. A503, is to be installed. He asks Thorvaldsen’s opinion about this and suggests the placement of four more of his statues: Mercury about to Kill Argus, cf. A5, Venus with the Apple, cf. A12, and two more of Thorvaldsen’s own choice. Hansen has been informed by the architect Friis that Christ, cf. A82, Baptismal Angel Kneeling, cf. A112, and the group John the Baptist Preaching, cf. A59-A70, will soon be finished. It pains Hansen to think that he may not live to see the plaster apostles in the Church of Our Lady replaced by marble versions because the church cannot afford to buy them. He suggests to Thorvaldsen to have the few marble versions that have been carved erected in the church and then carve the rest as money becomes available. In conclusion, Hansen brings up an important matter, i.e. the decoration of the great hall at Christiansborg Palace. Here Hansen wants a frieze of considerable length, and he tries to find out whether Thorvaldsen will undertake the task of designing it.

See Original [Translation]

Høystærede Ven!

Uagtet at De i Skrivelse fra Slotsbygnings Commissionen, og Frue Kirke Commission, har fundet mit Navn der vidner om Vores fællets Høyagtelse og Ønsker, i hensehende til de Arbeider der fra Deres Mesterhaand skulde Pryde de under sammes Bestyrelse staaende vigtige Bygnings Arbeider, Saa vil De dog tillade at jeg Venskabelig yttrer mine Tanker nærmere om de Gienstande der fortrinlig maa Interessere mig. Hvad Slottet betreffer, da Arbeides der nu paa Riddersalens invendige Decoration, og det er Dem bekiendt min høystærede Ven, at det Gemak der fører til samme er det hvori Deres herlige Basrelieff skal anbringes. Vi bør derfor være Enige, om dette Gemaks øvrige Decoration, hvorfor ieg udbeder mig Deres indsigtsfulde Mening over hosfølgende liden Tegning, der viiser hvorledes ieg har tænkt mig samme. En vær Architektonisk Decoration med rige Orneringer vilde i mine Tanker her være upassende, og ikke staa i Harmonie med et saa udmærket Kunstværk som denne Frise. Jeg har derfor tænkt mig Vægene med en Simpel blaalig Gibs Marmor og allene Dørene pa[a] de 2de lange Sider rigt Forziret med Bronce Ornamenter og midtimellem samme en Marmor Statu[e], lige som ved ende Vægen lige overfor Vinduerne 2de Statuer en paa vær side af Nisken hvor i Kakkelovnen kommer, Blafonden skulde være Simple Chaisonger med en omløbende Gesims af blodt et par Ornerede Glider. Til de 4r. Statuer kunde vælges Deres Mercur og Venus, Og til de 2de andre vilde man overlade Valget til Dem, for at Componere et par her til passende nye Statuer. Da paa denne maade dette Gemaksprydelse allene bestod af Arbeider fra Deres Mesterhaand, dersom dette mit Forslag finder min Høystærede Vens Bifald, Saa haver ieg Indrette[t] det efter denne Hoved Idé, Og da ry[g]tet siger at Basrelieffen skal være saa vidt fremmet at den snart kunde Ventes, saa kunde der begyndes med at Opsette den, da Statuerne alletidsens senere ligesom de bliver ferdig kunde Opstilles. For at Maalene af de 4re Sider nøye kan stemme med Basrelieffens Længder vedføyer ieg en Dansk Fod tillige med Rommersk Palme, ligesom ieg og maa udbede mig Høyden af samme, snarest muelig, for at kunde indrette Gesimsen derefter.
Nu henvender ieg mig til Frue Kirke. Med glæde har ieg af Fries fornummet at Christus Figuren snart nermer sig Fuldendelsen. Og at Døbefonden allerede har opnaaet samme, ligesom og at det skal gaa efter Ønske med Basrelieffen til Fontongen i hovet Portalet af Brendtleer. Jeg vilde ønske at De saa hvilken herlig Virkning Deres Apostler giør, og hvor smertelig er det ikke for mig at ieg ey tør haabe at see disse (i det mindste nogle af dem) i Marmor, forinden ieg forlader denne Verden, det vilde krænke mig at høre naar samme hvoraf, efter rygtet, allerede nogle skal være ferdig, gik andenstedshen. Mens hvor finder man Brød i Ørken, Kirken er fattig og Tallet 12. er Stort om vie end og kunde faa Kongen til at lade den til Kirkens Bygning paabudne Afgift endnu vedblive nogen Tid, saa vilde dog denne ubetydelige Aarlige Indtægt længe ey være tilstrækkelig for at see dette mit kiæreste Ønske opfyldt i min Leve Tiid, da hvad kan ieg efter Naturens Lov vente at have tilbage, da ieg i disse Dage har oplevet min 75de Aars Fødselsdag, Tillad derfor min høystærede Ven, at ieg yttrer et Ønske, som ieg ganske maa overlade til Deres Bedømmelse. Skulde De ey være villig til at overlade os et par af disse Apostler i Marmor for en bestemt Pries, der kunde omskiftes med de af Gibs, hvilke i saa tilfælde kunde afgives til Kunstakademiet? Den Forskiæl af Efeckt disse Marmor Statuer vilde frembringe, i mod de af Gibs, kunde lede til videre Fremskriden af de øvrige, om end og den Tidspunkt først skulde indtreffe naar vie bege ey mere havde Glæden der af, saa stod dog de øvrige Modeller der, for efter omstændighederne at udføres i Marmor.
Endnu har ieg en ting paa mit hierte, Ridder Salen betreffende, som ieg maa udbede mig Deres raad. Jeg har tænkt mig i stæden for et fuldstændig Gesims over Colonaden, at anbringe et Basrelieff som en Frise der løb rund om over samme, mens her møder mig det store Spørsmaal ? hvem Componerer mig samme, saa den kan svare til sin Hensigt. Jeg havde tænkt paa Bissen, mens naar kommer han ? og ieg har hastværk med alt hvad ieg endnu vilde see Ferdig inden ieg forlader Skuepladsen. Jeg tør neppe yttre det Ønske, at De vilde give en Idé til samme, og maaske kunde den under Deres Veiledning udføres i Rom i Gibs ? Det er rigtig nok formedelst den betydelige Længde, et vidtløftig Foretagende, Tanken troer ieg kunde være Smuk ? mens vist ikke let at udføre, da det ey bør være noget almindelig Gods. Min Ven hielp mig ud af denne Forlegenhed, med Deres Indsigtsfulde raad. Jeg har i den anledning ligeledes vedlagt en Skitze af Sale[n]s øvrige Decoration, der er Aprobert af Kongen.
Forlad min høystærede Ven dette Brevs vidtløftighed der allene lader sig unskylde med det opmuntrende Bifald, De ved Deres tilstæde værelse her yttrede over mine øvrige Arbeider tillige med de[n] kiærlighed vie begge have for vort kiære Fædreland. Da jeg i øvrigt med den største høyagtelse og Venskab har den Ære at forblive

Deres Dem ganske hengivne

Kiøbenhavn den 17de Juni 1832

CF Hansen

P:S: i dette øyeblik ieg har sluttet denne vidtløftige Epistel, hører ieg af Prinds Christian, at Deres Datter skal være Forlovet med en Dansk Mand, hvortil ieg af hiertet Gratulerer –

General Comment

Mellemværelset på Christiansborg med forslag til anbringelse af Thorvaldsens Alexanderfrise
C.F. Hansen: Mellemværelset på Christiansborg med forslag til anbringelse af Thorvaldsens Alexanderfrise, 1832, D918.

Riddersalen på Christiansborg med forslag til anbringelse af en frise
C.F. Hansen: Riddersalen på Christiansborg med forslag til anbringelse af en frise, 1832, D919.

Archival Reference
m17 1832, nr. 59
Thiele
Thiele III, p. 467-470.
Subjects
Alexander Frieze, Christiansborg Palace, Copenhagen · Commission for Christiansborg · Commission for the Academy of Fine Arts, Copenhagen · Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Commissions, not Accepted and Unrealized · Christiansborg Palace, Middle Room (Thorvaldsen’s Apartment) · Christiansborg Palace, Great Hall · Christiansborg Palace, Great Hall, H.W. Bissen’s Frieze · Sojourn in Denmark, 1819-20 · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1833 · Reliefs, Allegories · Reliefs, Classical Mythology · Statues, Classical Mythology · Statues, Christian Mythology · Thorvaldsen's Cooperation with Architects · Thorvaldsen's Works, Conceptualization
Persons
H.W. Bissen · Christian 8. · Frederik 6. · Frederik Ferdinand Friis · Kirkebygningskommissionen · Kunstakademiet, København · Elisa Paulsen · Fritz Paulsen · Slotsbygningskommissionen
Works
Last updated 22.05.2019 Print