The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 5813 of 10246
Sender Date Recipient
Edvard Collin [+]

Sender’s Location

København

21.4.1832 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Kjøbenhavn, d: 21de. April. 1832.

Efterat jeg paa Anmodning af min Ven, Fritz Petzholdt, ved Understøttelse af danske Forfattere og Forlæggere har indsamlet en Samling af omtrent 300 Bind gode danske Bøger, som Begyndelsen til et Bibliothek for vore Landsmænd i Rom, har jeg i forrige Uge afsendt denne Samling med Capitain Knudsen til Livorno. pr. Addresse: Chr. Dalgas et. Comp indpakkede i 2 Kasser, mærkede T # 1 og 2.
Departementet for de udenlandske Sager har, efterat jeg havde overbeviist det, om Bøgernes Uskadelighed, lovet at drage Omsorg for, at de skulde naae deres Bestemmelsessted uden at underkastes den strænge Forfølgelse, som pleier at tildeles fremmede Skrivter, og have derfor tilskrevet Chiaveri. –
Jeg tillader mig saaledes ærbødigst at anmode her. Etatsraaden om, at tage dette lille Bibliothek i Deres Beskyttelse; Petzholdt sagde mig at her. Böttcher vilde paatage sig at have dem hos sig.
Omkostningerne med Forsendelsen fra Livorno til Rom ville blive betalte i Livorno og udlagte af Capitain Knudsen, som ved sin Hjemkomst hertil faaer dem refunderede af Fonden ad usus publicos. Jeg haaber saaledes at det Hele skal kunne skee uden nogen Udgivt for vore Landsmænd i Rom.
I Brevet til Petzholdt har jeg skrevet en Fortegnelse over Bøgerne.
Hvis dette Project skulde finde mine Landsmænds Bifald, haaber jeg Tid efter anden at kunne sende mere.
Naar Bøgerne ere ankomne til Livorno, vil Consul Dalgas underrette Dem derom.
Jeg haaber at Her. Etatsraaden paa Grund af Hensigten vil undskylde min dristige Anmodning.

Med Høiagtelse og Ærbødighed.
ECollin

Archival Reference
m17 1832, nr. 43
Persons
Ludvig Bødtcher · Luigi Chiaveri · Christian Dalgas · Fonden ad usus publicos
Last updated 10.05.2011 Print