The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 5646 of 10246
Sender Date Recipient
Just Mathias Thiele [+]

Sender’s Location

København

9.10.1831 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Til Thorvaldsen / med 1ste Bind af hans Biographie

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Charlottenborg, d. 9 October 1831.

Dette Øieblik, som er mig en usigelig kiær Frugt af adskillige Aars Arbeide, kunde let fremkalde et bombastiskt Brev til Thorvaldsen fra hans biograph; men jeg skal vel vogte mig; thi Deres egne Værker have lært mig, at hade Svulst og at holde mig til Sagen, som den er.
Altsaa! – her er jeg med Bogen – med det første Exemplar, som udgaaer i Verden. Jeg bringer Dem og Verden dette Værk frimodigt; thi jeg har arbeidet ærligt og har min Løn derfor i den Bevidsthed, at jeg hverken har stræbt efter Penge eller efter Ære; men at min hele Stræben er gaaet ud paa, med Sandhed og under den skiønneste Form, der var mig mulig, at skaffe mine Landsmænd endeel af den Glæde, jeg selv har nydt ved Beskuelsen af Deres Arbeider, og at betale min Giæld til Efterverdenen ved at overgive den Deres Livs og Deres Værkers Historie.
De kiender selv de Midler, der have været mig forhaanden, og jeg tvivler ikke paa, at De vil tilkiende mig den Roes, at jeg har udvirket mere, end vi begge ansaae for rimeligt, da vi i Deres lille Have for sex Aar siden tilsammen udkastede Planen til dette Værks Udførelse.
Om Værket selv har jeg intet at sige Dem! Det er skrevet om Dem, men ikke for Dem. Jeg skulde derfor maaskee ikke engang sende Dem dette Arbeide, da det let kunde synes at være en Haandfuld Virak paa Deres altid rygende Alter; men jeg kan ikke nægte mig selv denne Glæde, og jeg finder endnu en anden Grund dertil, – den nemlig, at, uagtet det er Deres egen Biographie, vil De dog sandsynligviis deraf erfare Adskilligt om Dem selv, som De endnu ikke selv veed.
Hos mig har en levende Glæde og Beundring af Deres Værker fremkaldt dette Arbeide, og det er Deres Landsmænds Længsel efter at kiende Dem og en patriotisk Glæde ved Deres Berømmelighed, som har sat mig istand til at fuldføre min Plan. Elsk Os allesammen og lad ingen Skygge af Uvillie staae imellem Dem og Danmark, om der endog var nogen Grund dertil! Dette er min eneste Bøn til Dem ved denne Anledning; thi jeg har under dette Arbeide oftere lagt min Haand paa Danmarks Hierte, og jeg kan forsikkre Dem, at det endnu slaaer varmt for Dem og for Alt, hvad der er Ædelt og Skiønt.
Jeg ønsker Dem et langt og kraftfuldt Liv, og vil ikke ende dette mit Værk, saalænge De og jeg er til!

Deres hengivne
J Thiele

Archival Reference
m16 1831, nr. 89
Last updated 10.05.2011 Print