The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 5396 of 10246
Sender Date Recipient
Carl Vilhelm Raben-Levetzau [+]

Sender’s Location

Napoli

14.12.1830 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Neapel d. 14de Decbr. 1830. à la St Lucia No 28

Gode Hr Thorwaldsen!

Da De for nogen Tid siden giorde os den Ære at besøge os i Rom, omtalte De et Logie som kunde være os tienligt; i Tilfælde dette, eller et lignende, endnu er ledigt, maatte jeg da ikke udbede mig den særdeles Godhed af Dem, at lade det leie til mig maanedsviis, fra 1ste Jan. vi behøve ikkun en Dagligstue og et Sovekammer, samt et Kammer til Pigen og ett til en Tiener, dersom der tillige var Leilighed til vores Vogn, var det saameget des bedre. Det er vores Hensigt at reise herfra d: 26d. i denne Maaned. I det jeg beder Dem tusinde Gange undskylde den Frihed jeg tager mig at fremkomme med en saa ubeskeden Anmodning, beder jeg Dem tillige modtage Forsikkringen om min udmærkede Høiagtelse.

Mange Hilsner fra min Kone.

ærbødigst
Raben Levetzau

Archival Reference
m15 1830, nr. 160
Last updated 10.05.2011 Print