The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 499 of 10246
Sender Date Recipient
Nicolai Abildgaard [+]

Sender’s Location

København

19.10.1805 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Abildgaard is sympathetic to the idea that Thorvaldsen should remain in Rome for the time being but mentions that the sculptor has a position and a place to live in Copenhagen. Thorvaldsen will soon receive a commission for two statues. Abildgaard has paid for the transportation of the crates Thorvaldsen sent to Copenhagen. He thanks him for the busts of Homer, A751, and Raphael, A752. The other busts by Thorvaldsen have not been sold. Jacob Baden’s widow has agreed to pay 200 rix-dollars for the bust of her husband, A863. Abildgaard has helped Thorvaldsen’s father.
At the bottom of the page Thorvaldsen has added a list of Theodor van der Ropp’s commissions.

See Original [Translation]

Kiøbenhavn 19de Oct 1805.

Gode Ven!
Deres Brev af 28de Juli modtog ieg med forrige Post, det har altsaa varen 2 Maaneder underveys, men ligemeget, det var mig icke mindre kiærkommen og det skal alletider være mig en inderlig fornøyelse at erfare det gaar Dem vel, og det har voren mig en sand glæde at kunde biedrage lidet dertil. at De bliver i Rom saa længe De der har noget at bestille, finder ieg ganske naturligt, men da ieg altid seer hen i tiden, tænkte ieg det icke var af veyen om De havde et tilflugt sted i paakommende tilfælde. lever De bliver De gammel, det var og muligt at krigens uroeligheder kunde drive Dem fra Rom, og det største uhæld der nu kan hænde Dem er at have frie Boelig og 400 rd aarlig at leve af. det er icke meget men trang til det nødtoftige er De sikret for. De vil nu snart faa ordre at giøre to figurer i heroisk Større[lse].
De skrev mig forrige Aar at De havde trucken paa mig 44 piaster 62 1/2 baj. og ieg belavede mig derpaa, men ingen har indfunden sig med nogen anviisning imidlertid for at faa denne Sag avgiort har Justitsraad Frisch paataget sig at betale disse Penge til Her Ulrich i Livorno, saa De kan ansee den sag som avgiort. idag indfandt sig hos mig en vis Kiøbmand Rabe Holm i denne anledning, og ieg svarede ham, at Pengene vare betalte, dette kunde han skrive Her Ulrich til.
Den omskrevne Portefeulle har ieg erfaret med megen møye var hos Frue Brun, men ieg har icke seet den, om bogen med kobbere ved ieg icke noget om, men hvad hun havde, har hun sagt mig at have avleveret til Her West. Tak for Homer og Raphael, men da disse buster har kostet Dem Penge foruden Deres Arbeide, saa vil ieg bede De vil antage hvad ieg har betalt i Livorno, som en liden erstatning for Deres udlæg. Hvad de øvrige byster angaar, da staar de endnu alle hos mig untagen Grev Bernstorffs som ieg strax sendte til Grev Reventlow, hvor det endnu staar, hvor flere fik det at [se] end hos mig. ney ney min kiære ven, man er icke begiærlig efter konstsager her, ieg har ladet dem slæbe til og fra Kronprindsen, og alle fornemme have seet dem hos mig, men ingen har til denne Dag spurgt hvad de skulde koste. ieg har talt med Prof: Jacob Badens Enke, og Hun er villig at betale Dem 200 rd Dansk courant for hendes Mands Buste i Marmor, skulde De finde at De icke hermed var betalt for Deres Arbeide kan De lade det beroe.
Hvad Deres Fader angaar, da er hans tilstand nu icke mere saa trænge som den har voren, icke fordi han er kommen i Vartov da han der eke har mere end 3 Mk ugentlig, men da ieg har bragt hans ting i orden kan han nu Hielpe sig med mindre, og hvad ieg fremdeles kan giøre for ham skal ieg giøre med fornøyelse. her har De nu et Brev fra ham som han har bedet mig besørge. fra Sergell skal ieg hilse Dem, han er ret glad at De er bleven til den Mand han ventede.
Lev nu vel og vær vis paa at ieg skal icke forbigaae nogen leilighed der kunde komme Dem til gavn, og troe ieg er uforandret

Deres
Ven
Abildgaard

P.S. Hils alle, som vil Hilses fra mig


[Med Thorvaldsens hånd og med blyant f.n. på arket følgende liste:]

Apollo
Ariana
Melpomene
Homer
Cicenro
Sapho
Venus
Jupitter
il Baso[xx]bo
Venus
60
60
50
60
50
50
40
100
550 3/2
550 400
Archival Reference
m1 1805, nr. 28
Thiele
Gengivet hos Thiele II, p. 41-43, bortset fra listen for neden.
Subjects
Commission for Christiansborg · Commission for the Copenhagen Town Hall and Courthouse · Gotskalk Thorvaldsen's Admission at Vartov 1805 · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1798 and 1802 · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Thorvaldsen's Residence · Artistic Environment in Copenhagen · Patronage · Portrait Busts, Historical Persons · Portrait Busts, Contemporary Persons · Mail Processing Time · Reliefs, Classical Mythology · Ropp's Commission 1804-05 · Statues, Classical Mythology · Thorvaldsen and Baltic Germans · Thorvaldsen and Raphael · Thorvaldsen's Continuance in Rome · Thorvaldsen's Parents · Thorvaldsen's Works, Commissioning · Thorvaldsen's Works, Copies after Antiquity · Thorvaldsen's Works, Prices
Persons
Friederike Brun · Frederik 6. · H.M. Frisch · Peter Rabeholm · Christian Ditlev Reventlow · Johan Tobias Sergel · Gotskalk Thorvaldsen · J.C. Ulrich · Jørgen West
Works
Last updated 12.02.2018 Print