The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 147 of 10246
Sender Date Recipient
Nicolai Abildgaard [+]

Sender’s Location

København

3.12.1799 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Abildgaard reports that the works Thorvaldsen sent to Copenhagen have arrived safely. He compliments Thorvaldsen’s works. His travelling grant has been prolonged for another two years, and the payment for one year can be advanced to him, permitting him to choose freely whether to remain in Rome or go somewhere else. Abildgaard wants Thorvaldsen to carve marble copies of two busts: Raphael, A752, in the Pantheon and Homer, A751. He suggests sending them over land circumstances permitting. He sends his regards to Georg Zoëga and reassures Thorvaldsen of his friendship.

See Original [Translation]

Kiøbenhavn 3de Dec: 1799.

Deres Brev af 12te October har ieg med fornøyelse imodtaget, da ieg deraf seer at De endnu er heel og holden.
Kassen er endelig ankommen, men Dyr var den, fra Rom og til Livorno har den koste 62 rdr som er aabenbare Bedragerie. alt hvad der var i den befandtes i god tilstand. Deres Gruppe som ieg tilegner mig er skiøn, og giør Dem Ære. Det Store Bacchus Hoved Pynter mine stuer. Icke alene ieg men enhver som seer Rothes Buste er meget velfornøyet med den, som icke lidet glæder mig, ieg har af gode Grunde icke foreviist den i Academiet, men hvem der har villet see den har maatte komme til mig. De seer nu af Acad: Brev, at Deres Stipen[dium] er atter forlænget paa to Aar, og at naar De vil bliver Dem et Aar[s] Pension forud udbetalt. De er hermed Deres egen Herre og De kan reise eller blive som De finder for got. Dette er heller icke avgaaen uden Bryderie. Kiære ven, De tilbyder mig Deres tieneste, inden De forlader Rom. Vil De forskaffe mig den 3die 5te og 6te Deel af Museo Pio Clementino, men see vel til at de ere komplete. Kunde De overkomme nogle helst græske Medaigler, eller noget andet som De troer kunde være mig kiært, saa kan De Dispo[ne]re over 50 rdr som ieg kan lade Dem udbetale naar De er paa Hiemreisen fra Rom. Reiser De til Neapel inden De forlader Italien da lad mig det vide førinden De reiser. Bliver De endnu noget i Rom saa ønskede ieg en Copie i Marmor af Raphaels Byste som staar i Rotonda – og en i Marmor af Homerus. ieg mener at, for 30 til 40 rdr kan man der have dem, efter hvad man tilforn betalte for sligt, men ieg vilde helst have dem som Termer, lig Rothes Buste. Dersom Landeveyen skulde blive nogenlunde sicker kunde Bøgerne sendes i en Kasse over Land til Arnold Horneman i Lÿbek. naar Kassen bliver sendt til Giuseppe Gummer i Bolzano, saa besørger han den til Lÿbek.
skriv mig nu snart til, og lad mig vide hvordan De lever, hvorlænge De endnu bliver i Rom, og om ieg faar de 3 Deele ieg mangler af Museum Pio Clementino, og hvad De forresten veed og kan.
Vil De hilse Zoega fra mig og sige ham om faa Dage skal ieg sende ham Penge. Vær nu min Ven som ieg altid skal være Derres, da ingen skal glæde sig mere over den Fremgang De har og vil giøre i Konsten end Derres ærlige Ven Abildgaard

Archival Reference
m1 1799, nr. 3.
Thiele
Gengivet hos Thiele I, p. 146-147.
Subjects
Antique Coins · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1798 and 1802 · Purchase of Books · Museums and Art Collections in Rome · Portrait Busts, Historical Persons · Portrait Busts, Contemporary Persons · Statues, Classical Mythology · Thorvaldsen and Raphael · Thorvaldsen's Works, Copies after Antiquity
Persons
Georg Zoëga
Works
Last updated 22.01.2018 Print