The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 10119 of 10244
Sender Date Recipient
Johann Scholl [+]

Sender’s Location

København

8.4.1848 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Høistærede Hr: Etatsraad!

Jeg har faaet en Skrivelse af Hr: Prof: Bissen som indholder Bebreidelser over, at jeg daglig arbeider for faa Timer. Desværre, var der en Tid, hvor jeg aldeles maatte ophøre dermed, formedelst huuslig Sygdom og Elendighed; dog i den sidste Tid kan mit Arbeide selv give det bedste Vidnesbyrd; at høre slige Bebreidelser af Prof: Bissen er smertelig, da kun han allene kan bedømme mit Arbeide.
Jeg skal være kommet saa dybt i Gjæld, dog naar jeg tager det vedføjede Overslag i Betragtning, saa troer jeg vel, at kunde fuldende Arbeidet for de 635 Spezier.
I den Tid jeg arbeider paa Apostlerne, har jeg faaet 450 Spezies, og troer ikke at fordre formeget, naaer jeg bliver færdig dermed i halvdelen af denne Maaned, at jeg endnu faaer 50 Spezier for at kunde betale min Huusleie, jeg har da ved Arbeidet ikke erholdt en eneste Skilling tilovers, er saa fattig, at jeg næppe kan beklæde mig, medens der for Apostelene tilflyder Museet flere Tusinde. At Arbeidet ikke var blevet fuldendt billigere dersom man havde ladet en italiensk Billedhugger komme, kan man see af følgende Overslag.
fri Reisse frem og tilbage . . . . . 200 Spezier.
daglig 5 Spezier, er om Maaneden 120 Spezier
8 Maaneder behøver man idetmindste
at fuldende en Apostel
16 Maaneder er altså omtrent . . . . 2200 Spezier,
hvorimod den nuverende Udførelse
omtrent koster . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Spezier.


Prof: Bissen har kaldet mig hertil fra Rom, og Thorwaldsens ofte udtalte Ønske, at jeg skulde udføre hans Arbeider i Marmor, bestemte mig til at bive her: dertil blev der mig endnu lovet en fast Ansættelse ved Museet; dog havde jeg kunnet ahne, at Arbeidstimerne, liig en simpel Haandværker skulde blive mig efterregnede, skulde intet Ønske af Thorwaldsen, hvem jeg ærer saa høit som Kunstner, have formaaet mig til at blive her.
Jeg haabede, at min Aabenhjertighed ikke vil blive ilde optaget, og venter snarest mulig at erfare noget bestemt.

Jeg har den Ære, med Høiagtelse
at være Deres

ærbødige
Johann Scholl Billedhugger

Kjøbenhavn dn 8te October 1848.

Archival Reference
gmI, nr. 92
Last updated 10.05.2011 Print