The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 10120 of 10246
Sender Date Recipient
Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Sender’s Location

København

31.3.1848 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

[med Collins hånd:]
Hr. Justitsraad Thiele vil vel have den Godhed først at yttre sig i Anledning af vedlagte Skrivelse fra Hr. Professor Høyen. Dernæst maatte det bestemmes, om Brev nu skal afgaae til Hr. Theatermaler Lund.

Den 31te Marts 1848. Collin.


[herefter Thieles kommentar:]
Angaaende Malerisamlingen antager jeg. at Ordningen o. s. v. nu vil blive at overdrage Hr. Tr. Lund i Overeensstenimelse med den tidligere Forhandling.
Angaaende de i Professor Høyens Svar omhandlede Catalogarbeider maa jeg for mit Vedkommende erklære, at den Deel, jeg har modtaget til Ordning af Thorvaldsens Efterladenskaber, hans Brevskaber og Aktstykker fuldelig vil beskjæftige mig endnu i nogle Aar, ligesom ogsaa af Udarbejdelsen af en fuldstændigere Biographi og Fremstillingen af Thorvaldsens Værker i deres historiske Forhold er et betydeligt Arbeide, der vil optage al min Fritid, om jeg skal opleve at blive færdig dermed.
Da jeg dertil efter nogle Aars Sygelighed er geraadet i en ikke ubetydelig Arbeidsgjæld til den kongelige Kobberstiksamling, som i de sidste Aar er forøget med flere betydelige endnu ikke indordnede Privatsamlinger, saa seer jeg mig ikke istand til at paatage mig mere.
Jeg troer imidlertid at kunne berolige mig i denne Henseende med den Tanke, af jeg allerede ved mine udgivne og stadig fortsatte Værker om Thorvaldsens Skulpturer har arbeidet den Mand betydeligt i Hænderne, som vil overtage Catalogiseringen, ligesom jeg ogsaa erklærer mig villig til at staae ham fremdeles bi med mine Notater og øvrige Oplysninger til sådant Arbeide. Jeg mener, at Hr. Lic. theol. Müller vilde være Manden.

Den 1ste April 1848. J.M. Thiele


[herefter Clausens kommentar:]
Det er, saavidt jeg skjønner, nødvendigt at vide, hvormeget der er forarbeidet af Professor Høyer, for at kunne have Mening om, hvilke Forudsætninger der maa være givne ved den Mand, som Arbeidets Fuldførelse skal med nogen Tryghed kunne overdrages, navnlig hvad angaaer Samlingen af Haandtegninger og Kobberstik. Men jeg anseer en Samling angaaende denne Sag for nødvendig, naar Justitsraad Thiele først har havt Leilighed til at gjøre sig saaledes bekendt med de fra Høyen meddeelte Materialer, at de øvrige Medlemmer af Bestyrelsen ved ham kunne blive gjorte bekiendt dermed.

H.N. Clausen.


[herefter i cirkulation til de øvrige eksekutorer:]

Seet. Schouw. Bissen. M. Lange.


[herefter Langes kommentar:]
Med Hr. Professor Clausen enig i, at Sagen, naar Hr. Justitsraad Thiele har faaet Leilighed til at gjøre sig bekjendt med Høyens Materialier, helst bør omhandles i en Samling.

M. Lange.


[herefter Collins kommentar:]
Forinden Hr. Jusfitsraad Thiele har erklæret sig om Hr. Professor Clausens Forslag, kan jeg ikke ytre mig om delle Punkt. Men Expeditionen af det for længe siden besluttede Brev til Theatermaler Lund synes at være deraf uafhængig.

Modtaget og afsendt den 5te April. Collin


[herefter Clausens kommentar:]

Hermed enig. H. N. Clausen.


[herefter Thieles kommentar:]
Den fra Professor Høyen modtagne Portefeuille har jeg ikke villet aabne, men har henlagt den til de øvrige, som under Laas vare afleverede til Professor Høyen og hvortil jeg har modtaget Nøglen.
Jeg skal nu efterkomme det yttrede Ønske og indsende min Beretning med det Første. Angaaende Expeditionen af Brevet kan der efter min Mening nu vel ikke være Noget til Hinder.

Den 6te April 1848. J. M. Thiele.


Jeg har senere aabnet Portefeuillen, som indeholder det vigtigste Forarbeide til Ordningen af Kobberstik og Haandtegninger og desforuden Hefter med Forarbejder til Maleriernes Ordning. Naar et Møde er berammet vil denne Portefeuille lettest, kunne fremlægges, og man vil deraf let kunne overbevise sig om det allerede gjorte Arbeides Værdi.

Den 7de April 1848. J.M. Thiele.
General Comment

Dette dokument er en reaktion på N.L. Høyens brev af 31.3.1848.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 357a
Other references

  • Chr. Bruun & L.P. Fenger: Thorvaldsens Musæums Historie, København 1892, p. 155-157.

Persons
N.L. Høyen · Ludvig Müller
Last updated 07.01.2013 Print