No. 6919 of 10318
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Aftonbladet [+]

Sender’s Location

Stockholm

6.4.1836 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af den avis, hvori teksten blev trykt.

Omnes
Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

See Original

[…]

Schillers staty, med hvars modellerande Thorvaldsen varit ifrigt sysselsatt, är nu snart färdig, och väntas med det första till München, der den skall gjutas i brons af Stigelmaier. Den stora konstnären har varit oförtruten med fullbordandet af detta monument, och icke allenast sjelf gjort utkastet till postamentet, utan äfven till fyra basreliefer, hvarmed detta skall prydas. Till betäckande af de betydliga kostnaderna för detta monument, väntar man ett vackert bidrag af det så kallade Schillerska Album, som under loppet af året utkommer i en stor oktav på velin och prydt med en stålstiksteckning af statyen, från Cottas bokhandel, hvilken på sin del åtagit sig den typografiska utstyrseln samt hela expeditionen af verket. Enligt planen kommer väl della Album att innehålla bidrag af endast utmärktare skriftställare- och konstnärs-namn, men alla prenumeranternas namnförteckning kommer äfvenledes att tryckas deri, så att hvar ock en kan sägas ha tecknat sitt namn i den odödliga skaldens minnesbok.

[…]

General Comment

Denne notits blev publiceret i den svenske avis Aftonbladet 6.4.1836.

Persons
Friedrich Schiller
Works
Last updated 12.07.2017 Print