The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6737 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Søndagsblad [+]

Sender’s Location

København

Ca. august 1835 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af teksten, men da den omtaler fregatten Bellonas snarlige ankomst til København, som fandt sted 5.9.1835, er teksten skrevet kort før denne dato.

Omnes
Abstract

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Medens man endnu stedse svæver i Uvished om, naar Danmark atter skal slutte i sin Favn den Konstner, der er dets Stolthed og Gjenstanden for Verdens Beundring, vedblive rige Frugter af hans Konstvirksomhed at gaa i Forvejen for, og ligesom at give bestandig større og større Forvisning om, hans Komme. Enhver Konstven mindes den rige Ladning af thorvaldsenske Skulpturer, som Korvetten Galathea for et Par Aar siden hidbragte; Fregatten Bellona, som nu dagligen kan ventes hertil, har en lignende ombord. Efter de os velvilligen meddelte Oplysninger hjembringer den et Antal af omtrent et halvt Hundrede forskjellige Skulpturarbejder fra Thorvaldsens Attelier. Vi kunne saaledes nævne: 10 af de i Marmor udførte Apostler til Frue Kirke (de to manglende vare endnu ikke fuldfærdige); en hvilende Løve i Marmor; fem Stykker til Alexanderstoget; fire Statuer til Pius den syvendes Monument, saavel som Poniatowskys og Kopernikus’s fuldstændige Monumenter, i Gips; en hvilende Kriger og en siddende Figur, begge Statuer i Gips, modellerede til Frue Kirkes Frontonkomposition; Model i Gips til Maximilians ekvestriske Statue; — og desforuden ikke færre end 28 Basrelieffer af Thorvaldsens egen Komposition, dels i Gips, dels i Marmor.

General Comment

Dette er en trykt tekst, der oprindelig udkom i avisen Søndagsblad, nr. 33, 1835.
Teksten er her skrevet af fra Barfod, op. cit.

Other references

  • Frederik Barfod: Thorvaldsensk Album, København 1844, p. 119.

Subjects
Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1833 · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1835
Persons
Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 10.12.2016 Print