The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6616 of 10246
Sender Date Recipient
Karl August Nicander [+]

Sender’s Location

Rom / Örebro

1829 / 1835 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af den bog, hvori dette digt blev trykt, Nicander op. cit., men digtet blev sandsynligvis skrevet under Nicanders ophold i Rom, nærmere bestemt ved tidspunktet for hans afsked med byen i 1829.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

In a poem, Nicander takes leave of Thorvaldsen and Rome.

See Original

L.
TILL ALBERT THORVALDSEN.

När jag en gång med dig i midnattsstunden
Vid Pantheon såg, huru månen log
Och göt sin glans uti dess pelarskog,
Men skuggor höljde sjelfva tempelrunden:
Du sade: “Ej förgäfves öfver sunden
Till Rom i fordna dagar Göthen drog. —
Res icke bort! Blif här!” — Min hand du tog:
Den trycktes, innerligt med din förbunden.
Jag svarade: “Ack! Rom tillhör ju Dig.
Som Alarik Du Rom har öfvervunnit:
I din eröfring Du ett hem har funnit: —
Farväl! ett annat hem förbidar mig.” —
Se, då blef månens glans i moln begrafven:
I nästa månsken bar jag pilgrimsstafven.

–––––––––––––

General Comment

Dette er et trykt digt, som optræder i Karl August Nicanders værk Hesperider, 1835, op. cit. Digtet er nummer 50 – markeret med det indledende romertal L – i den række af “Romerska Sonetter”, der indleder Hesperider.
Som det fremgår, blev digtet sandsynligvis skrevet under Nicanders ophold i Rom nogle år før.


Digtet blev også trykt i Barfod, op. cit.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Frederik Barfod: Thorvaldsensk Album, København 1844, p. 95.
  • Karl August Nicander: Hesperider, Örebro 1835, p. 26.

Subjects
Poems for Thorvaldsen · Sights by Moonlight
Last updated 14.02.2020 Print