The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 5696 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

København

12.12.1831 Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

Christian Frederik has heard that the Alexander Frieze, cf. A503, and Christ, cf. A82, and John the Baptist Preaching, cf. A59-A70, for the Church of Our Lady will soon be finished and ready to be shipped to Copenhagen. He will endeavour to have the works transported by one of the King’s naval vessels which could surely be used for “such an interesting shipment”. He hopes that the portrait statue of Caroline Amalie, cf. A164, will be finished in marble at the same time as the other works. He commissions four statues of Thorvaldsen’s own choice for the hall at Christiansborg Palace where the Alexander Frieze is to hang. He also hopes that the soon-to-be presented accounts of the Building Commission for the Church of Our Lady will show that there will be money enough to commission the apostles in marble. He is pleased that Danish artists in Rome make progress under Thorvaldsen’s advice and protection.

Hr. Etatsraad og Commandeur Thorvaldsen! For ikke længe siden har jeg hørt fra Rom at De har forøget Frisen: Alexanders Indtog, med nogle Figurer og at det Exemplar som saaledes udføres til Slottet snart kan ventes fuldendt. – Christus Statuen, som jo er arbeidet i Carara, kan De vel ogsaa i næste Aar lægges sidste Haand paa; og, som jeg hører, kan Figurene til Frontonen paa Frue Kirke, brændte i Leer vendtes hidsendte. Tiden nærmer sig saaledes hvor vi kunne vente at see de fortrinligste Kunstværker af Deres Haand finde deres Plads i Fædrenelandet; underrettet i tide om naar De troer at kunne afsende dem skal jeg bestræbe mig for at see alt indrettet til disse Kunstværkers Afsendelse med et Krigsskib som jeg ikke omtvivler at man jo gierne anvender til en saa interessant Sendelse.
Maatte til den Tid Portrait Statuen som De har modelleret af min Gemalinde Prindsesse Carolina Amalia være udført i det skiønneste Marmor og fuldendt af Deres Haand da vilde et af mine kiereste Ønsker opfyldes; og jeg tillader mig herved at bestille dette Arbeide hos Dem for den Priis som De nærmere ville underrette mig om og hvis Betaling jeg ønsker efterhaanden at afgiøre med Dem sammen min Banqui er C.H. Donner i Altona.
Til den Sal paa Christiansborg som skal forherliges med Deres Frise og som bliver decoreret i Overenstemmelse dermed veed jeg at man ønsker at besidde fire Statuer i Marmor af Deres Haand. Jeg har meget raadet til Venus og tvende nye som De maatte anmodes om at componere dertil Vidste jeg hvilke De fortrinsviis tænkte paa at udføre som De dertil componerede og udførte. Vilde De underrette mig om hvilke De fortrinsviis vilde vælge kunde jeg foranledige at disse nævnedes naar Bestillingen giøres, men bedst at overlade Dem selv Valget tænker jeg. Snart vil De blive tilskrevet desangaaende.
Hvergang jeg seer Apostlene i Gibs i Frue Kirke ønsker jeg: gid de vare i Marmor. Ogsaa derpaa haaber jeg at man tager Hensyn naar, som nu snart skal skee, Kirkens Bygnings Regnskab opgiøres aflægges og Summen til dens fremtidige Vedligeholdelse og Forskiønnelse fastsættes.
Efterretningerne fra de danske Kunstnere i Rom glæde mig ved de gode Forhaabninger Udsigter de give aabne for Kunsten i Fædrenelandet. Bluncks Malerie Ezekiels Vision har vundet fortient Bifald, Bissen har nok modtaget Bestillinger savner troer jeg ikke Arbeide, Troels Lund fortiener den Roes De giver ham ærligt; i Medailleur Kunsten Christensen anbefaler jeg Dem særdeles naar han med den flinke Architect Hansen ankommer til Rom – Alle ere de lykkelige ved i Dem at finde en Raadgiver og Beskytter, en Fader for de unge Kunstnere.
Min Gemalinde lader Dem meget hilse og jeg henlever kiere Hr Etatsraad Thorvaldsen Deres
forbundne og velvilligste

Kiøbenhavn d 12 Decbr 1831. Christian Frederik.
General Comment

Dette er et koncept til det afsendte brev af 12.12.1831 fra Christian (8.) Frederik til Thorvaldsen; det afsendte brev er af uvisse årsager næsten helt ødelagt.

Archival Reference
Rigsarkivet
Thiele
Omtalt hos Thiele III, p. 472.
Subjects
Alexander Frieze, Christiansborg Palace, Copenhagen · Commission for Christiansborg · Commission for the Danish Royal Family · Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Commissions, not Accepted and Unrealized · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1833 · Portrait Statue of Caroline Amalie · Portrait Statues, Contemporary Persons · Reliefs, Allegories · Reliefs, Classical Mythology · Statues, Classical Mythology · Statues, Christian Mythology · Thorvaldsen and Danish Kingship · Thorvaldsen as Mentor for Other Artists · Thorvaldsen's Works, Commissioning · Thorvaldsen's Works, Payment · Thorvaldsen's Works, Payment in Instalments · Thorvaldsen's Works, Prices
Persons
H.W. Bissen · Ditlev Blunck · Caroline Amalie · Christen Christensen · Conrad Hinrich Donner · Christian Hansen · Kirkebygningskommissionen · Troels Lund
Works
Last updated 07.04.2017 Print