The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9806 of 10246
Sender Date Recipient
Gustav Edvard Brock [+]

Sender’s Location

København

22.11.1844 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Orla Lehmann [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Tilskrift: Hr. Høiesteretsadvocat O Lehmann

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

N 141

Da det er mig bekjendt, at Grosserer Puggaard for Tiden er i Udlandet, vil Deres Velbhd tillade, at jeg henvender mig til Dem, og i Anledning af det af Grosserer Puggaard i afdøde Conferentsraad Thorvaldsens Bo anmeldte Krav paa et Basrelief i Cararisk Marmor ”de 3 Gratier”, og underretter Dem om, at de Hrr Executores i en Samling, som paa Staden Kjøbenhavns Vegne overværedes af Etrd Blechingberg, ikke have kunnet finde det af Hr Grossereren anmeldte Krav tilstrækkeligen legitimeret ved de af ham fremførte Bevisligheder og saaledes ikke have troet sig istand til at efterkomme hans Anmodning om at erholde samme udleveret imod Erlæggelsen af den for samme formentlig bestemte Kjøbesum af 350 Scudi
Kjøbh 22 Novbr 1844

ærbødigst
GustBrock

[På den anden led i venstre margen:]
Fremlagt 23 Decb 1844 i Cftr Thorvaldsens Bo

GustBrock

Archival Reference
Landsarkivet for Sjælland, Landsover-, samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission, Eksekutorboer. 1790-1979, pk. 444, nr. 141
Last updated 29.08.2011 Print