The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9792 of 10246
Sender Date Recipient
C.F. Holbech [+]

Sender’s Location

Rom

Information on sender

Velbevaret sort laksegl. Rundt poststempel med teksten: DIREZIONE 7 OCT 44. Firkantet poststempel med teksten T. T. HAMBURG 18 Oct. 44

6.10.1844 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Ser Hochwohlgeborn / Dem Herr Comferenserad v. Colin / Groskerüz der Dannebrogorden / o.s.v. / in Kopenhagen / Dannimarca

Tilskrift: Deres hoivælbaarenhed Herr Comferenseraad / Colin Storkors af Dannebrogen

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

N 133

Deres Høivælbaarenhed

De vil godhedsfuld tilgive at jeg falder Dem besværlig med et Brev, men da Deres høivælbaaren [sic] haver den øverste Fuldmagt i salig Comferenseraad Thorvaldsens Boe, saa tillader jeg mig at henvænde mig til Dem om en Erstatning for den Tid som jeg haver ofret i salig Thorvaldsens Tieneste.
I April 1842 giorde Thorvaldsen mig til den der i hans Studier skulde have Overopsynet over de andre Kunstnere og Arbeidere, tillige kom jeg til at boe i hans Huus, for at være hans Sekretær, Boghaalder og Tiener, efter Omstendighederne.
Opfyldelsen af disse mig paalagde Pligter giorde at jeg kun havt meget liden Tid til at arbeide og fortiene mig noget ved min Kunst; hvilket maatte være mig saameget mindre ligegyldigt som jeg aldrig haver nyt noget Stipendiom, eller nogen anden Understøtelse, og af salig Thorvaldsen havde jeg kun en Seng i hans Huus.
Da salig Comferenseraad Thorvaldsen i Ogtober 1842 forlod Rom, for at vænde tilbage til Kjøbenhavn overdrog han mig fremdeles Opsynet med hans Arbeiders Fremgang, tillige med Forvaltningen af alle hans øvrige Sager, med Løfte om at naar han atter kom tilbage til Rom da vilde han betale mig ikke allene for den Tid jeg havde tient ham men ogsaa for den Tid som jeg fremdeles vilde tiene ham, Ikke allene Haabet om Betaling men ogsaa Godhed for salig Thorvaldsen, og Kierlighed for Kunsten, har giort at jeg efter bæste Evne og med opofrelse af min Tid og Frihed, haver søgt at fremme de Arbeider der bestandig ere fortsatte under min Derektion, entil Brevet fra Deres Høivælbaarenhed mælte mig min ophøiede Mæsters Død, da afskedigede jeg alle Arbeiderne, og overgav al Thorvaldsens Eiendom til her Consul Dalgas, og her Agent Bravo.
At jeg ikke selv haver giort mit betalt for mine to Aars Tieneste vil Deres Høivælbaarenhed see af mit Regnskab med de hoslagde Quiteringer.
Da salig Comferenseraad Thorvaldsen aldrig haver sagt hvormeger [sic] han vilde betale mig saa kan jeg altsaa eiheller giøre nogen bestemt Fordring men overlader gierne til Deres Høivælbaaren, og til de andre Herre Befuldmægtigede i Boet, selv at bestemme mig et Honorar, jeg er overbevist om at man vil finde jeg haver fortient et saadant, Med den største Høiagtelse forbliver jeg Deres Hoivælbaarenhed

Rom den 6 Ogtober 1844

ærbødige
C.F.Holbeck.

[På den anden led i venstre margen på første side:]
Fremlagt i Conferentsraad Thorvaldsens Bo d 7 Novbr 1844 GustBrock

Archival Reference
Landsarkivet for Sjælland, Landsover-, samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission, Eksekutorboer. 1790-1979, pk. 444, nr. 133
Last updated 29.08.2011 Print