The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9739 of 10246
Sender Date Recipient
Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Sender’s Location

København

16.7.1844 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Just Mathias Thiele [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Tilskrift: Til / dHr. Justitsraad Thiele / Advocat Ricci & Konstagent Bravo / Rom.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

No 107

Vi have modtaget dHr. Ricci & Bravos Skrivelse af 11 Juni tilligemed det ved samme oversendte Inventarium over de i Rom værende Thorvaldsens Museum tilhørende Effecter og meddele DHr, at det er vort Ønske
1, at alle Meubler, Stilladser og Gjenstande af lignende Beskaffenhed bortsælges til de høist mulige Priser, undtagen for saa vidt en eller anden af disse Sager maatte have særdeles Interesse for Museet, som Minde efter den Afdøde, eller kunde betragtes som Kunstgjenstand (saasom maaske No 86, 92, 99 mfl).
2, De forefundne Blokke og Marmorstykker ville derimod være at afsende til Livorno, hvor det da ved Skibets Ankomst vil blive at afgjøre, om der maatte være Plads til deres Medtagelse og Hjemsendelse.
3, Samtlige Kunstsager blive at hjemsende med Undtagelse af:
a, Pavens Figurstatue (No 123) Med Hensyn til denne, maae vi nemlig overlade det til Kunstforstandiges Skjøn at afgjøre, om den uden Risico vil kunne taale Forsendelsen. Skulde dette ikke være Tilfældet, maa der besørges en ny Afstøbning. I ethvert Fald vil dog formentlig Hovedet kunne hjemsendes
b, Frontonen til Frue Kirke (No 122), der kan foræres til Academiet St Lucca. Dog maae 4 Figurer hjemsendes
1 & 2. De to yderste liggende Figurer
3. Siddende Olding med et turbanagtigt Bind om Hovedet (En siddende Skriftklog hos Thiele Thorvalds Værker II p 104 tab 130).
4. Staaende Pharisæer med Smykke paa sit Hovedbind (Th V II p 108 tav 136).
Af disse 4 tages Calquer og Afstøbninger, hvormed Exemplaret til St Lucca completteres.
c, Christusfiguren under No 124 der ligeledes foræres til Academiet St Lucca.
d, Modellen til Conradins Statue og den bozzerte Marmorstatue (No 120 & 128)
e, Copien af Thorvaldsens Portræt (af Horace Vernet) der foræres til Fru Paulsen, som ligeledes kan modtage et andet Doubletexemplar af Basreliefferne og af de ovenfor under No 1 anførte Gjenstande, der for hende havde nogen Affectionsværdi
4, Academiet St Lucca modtager i Gave: den Christusstatue, som er i Rom, den under No 3b nævnte Fronton, samt forsaavidt DHrr underhaanden maatte kunne forskaffe sig nogen Kundskab om, at det vilde bidrage til Eftergivelsen af Afgiften til den Pavelige Fiscus, endvidere hvad der ellers, bestaaende i nye Afstøbninger af Kunstsager maatte findes passende efter dHrs Skjøn indtil en Værdi af 500 Scudi
5. Der meddeles DHrr Wagner & Kolb Svar i Overeensstemmelse med Thieles Brev til den Sidstnævnte, at Alt skal sendes hjem, men at Executorerne ere villige til her at foranstalte Afstøbninger til Vederlag for Afstøbninger fra Munchen [sic] og Stuttgard [sic] efter nærmere Overeenskomst
6, Thorvaldsens Værksted bliver ikke at fortsætte; dog forbliver Conradins Statuer i ethvert Fald i Rom til nærmere Bestemmelse, ligesom Prof Bissen vil meddele Dhrr nærmere Underretning, om dette ogsaa skulde blive Tilfældet med flere andre af de ufuldførte Marmorarbeider. De Herrer anmodes om at vente med disse Sagers Afsendelse, indtil Brev fra Bissen maatte indløbe eller c 8 Dage.
7. Af de Sager, som overhovedet kun existere i een Afstøbning tages Calquer; dog ønske vi nærmere Underretning, forsaavidt dette medHensyn [sic] til de større skulde medføre meget betydelige Bekostninger; de mindre kunne saaledes som alt bestemt af Thiele, strax udføres
8, Legationsraad Brøndsteds, i Boets Besiddelse værende og til samme pantsatte Sager, skulde medfølge, forsaavidt Skibet vil være istand til at medtage samme, og transporteres saaledes foreløbig til Livorno. Skulde det være muligt ønskede vi en særlig Opgivelse af hvad disse Sagers Transport vil komme til at koste. Skulde der restere Leje for disse Gjenstandes Opbevaring hos Enken Buti vil den være at betale og Quitteringer at sende os tilligemed de tidligere, hvoraf Holbek eller Boet maatte være i Besiddelse.
9. Vi gjentage vor tidligere gjorte Frrespørgsel [sic] om Englene paa Pavens Monument.
Betræffende anmeldte Fordringer meddele vi:
10. At der kan betales 100 Scudi til Wittmer for Maleriet ”Æsop der fortæller Fabler”, som vi antage befinder sig i Rom.
11. at ligeledes Professor de Matties Fordring vil være at betale.
12. at dette ogsaa er Tilfældet med de 4 S 20 B, som restere paa Værket Viaggio pittorisco &c. og at man vedbliver Subscriptionen for de sidste 18 Hæfter.
13. At ligeledes de til Leopold Fabris skyldige 14 S 60 B. kunne betales, men at Boet derimod ikke vil vedblive Subscriptionen paa de af ham udgivne Værker.
14. At det af Werner tilbudte Maleri ikke kan modtages
15. at Carmia, om hvis Fordring vi aldeles ikke have nogen Kundskab nærmere maa opgive og legitimere samme
Betræffene Hr Mathias Forespørgsel afvente vi nærmere Oplysning fra Hr Jacobi i Lübek

Det i Conferentsraad Thorvaldsens Bo udstædte Proclama udløber den 28 Juni 1845, inden hvilken Tid alle Krav maae være anmeldte for os i Kjøbenhavn. En Bekjendtgjørelse herom bliver at indrykke i Bladet Diario di Roma.

Den Afdødes originale, i Rom oprettede, Testamenter ønske vi os tilstillede; er det nødvendigt, kunne de gjerne forinden aabnes i Rom.

Hvad endelig angaaer Forholdet til Torlonia&Co [sic] skulle dHrr i Løbet af et Par Dage modtage nærmere Underretning. Vi ønske at De anmode Torlonia&Co om midlertidig at lade Alt blive in statu quo, saaat Pengene ikke deponeres i Monte di Pieta. Vi holde os forvissede om paa et mest fuldstændige at kunne give ham Garanti for Museets og vor Eneberettigelse til at modtage og quittere for den Afdødes capitaler og at sikkre ham imod ethvert tænkeligt Efterkrav.

Sluttelig anmode vi dHrr om at drage Omsorg for, at den i Carara henstaaende christusstatue bliver bevaret for Boet.

Kjøbenhavn den 16 Juli 1844.

[På den anden led i venstre margen på første side:]
Fremlagt i Cftraad Thorvaldsens Bo d 23 Octb 1844

GustBrock

General Comment

Dette er en kopi af svaret til et brev af 11.6.1844.

Archival Reference
Landsarkivet for Sjælland, Landsover-, samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission, Eksekutorboer. 1790-1979, pk. 444, nr. 107
Persons
Johan Bravo · Filippo Ricci
Last updated 07.01.2013 Print