The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8460 of 10246
Sender Date Recipient
Gottlieb Bindesbøll [+]

Sender’s Location

København

4.7.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Tilskrift: Til Bygnings Commisionen for Thorvaldsens Museum

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Efter Bestemmelsen i sidste Commisions Møde har jeg ordnet og optegnet hvad der kunde egne sig til bortsalg I det jeg indlagt giver mig den ære at indsende en Fortegnelse over samme, maa jeg bemærke,

at da Vinduerne muligt kunde blive brugelige til at afværge Sne og Regn, under Bygningen, indtil de nye Vinduer uden Resiko for Beskadigelse kunde indsættes, saa har jeg hensat dem paa Loftet over Kalkbænkene hvor de urørt kunde henstaa, og derfor ikke bragt dem med i Cataloget.

ligeledes at, da der i Kjelderen og omkring Bygningen vil bruges en Deel Brostene, saa var det godt at beholde i det mindste endeel af de i Fortegnelsen anførte Steen.

Kiøbenhavn d. 4 Juli 1840

ærbødigst
G. Bindesbøll

Conditioner

1
Fra Hammerslaget af, staaer det Kjøbte for Kjøberens Regning og Resico.

2
Alt sælges som det Nummerviis er hensat, og som samme forefindes.

3
Betalingen erlægges til undertegnede førend det Kjøbte udleveres, og inden 8te Dage ere de Førstbydende forbundne til at lade det Kjøbte afhente, hvis det ikke inden bemeldte Tid er betalt og afhentet, bliver det stillet til en nye Auction for Kjøberens Regning.

Fortegnelse over en Deel Bygnings Materialier m: m: som i følge Ordre blive at bortsælge førstkommende Mandag d: 13 Juli om Formiddagen Kl. 9 ved Auction paa Pladsen ved det Thorvaldsenske Museum bag Slotskirken.

No 1 et par sammenstemte Porte med Laager.
2 et stort Portvindue.
3 og 4 tvende Bunker Trappevanger m m:
5 til 26 – 22 Bunker spallede Forskalings Bræder
27 lig 37 – 11 Bunker Løsholter m m:
38 til 44 – 7 ditto Bielkeender.
45 til 47 – 3 ditto stort Brendsel
48 til 55 – 8 ditto Brende.
56 og 57 – 2 ditto Sponner [tilføjet med blyant:] Spaaner
58 – 3 Stk. Rendetræer.
59 et par sammenstemte Dørre med Beslag
60 et par ditto ditto med ditto
61 et par ditto ditto uden Stabler
62 et par ditto ditto uden Beslag
63 en Dør med Beslag
64 fire Dørre uden Beslag.
65 en 3 Etages Vind[xx] med Træfod
66 en 2 Etages ditto med Rør og træ Fod
67 en ditto ditto med jern Fod
68 en en Etages ditto med 2 Tromler og jern Fod
69 en ditto ditto med 1 Tromle og jern Fod
70 en ditto – ditto med Tromle rør og [jern] Fod
71 en Kogeindretning med 3 Huller og Tilbehør.
72 en Deel brugte Kakkelovnsrør.
73 en gammel Tromle og nogle gamle Rør.
No 74 een Camin Dør med Karm [tilføjet med blyant:] Kamindør
75 en dobbelt jer Karm med dobbelte Dørre
76 tvende jern Kapper til Kogeindretninger
77 5 Stk. jern Tagvinduer
78 18 Stk. [xxxxxxxxxx]
79 9 Stk. treklaase til [xxxxxxxxxx]
80 4 Stk. treklaase
81 6 Stk. Kasselaase
82 6 Stk. treklaase til [xxxxxxxxxx] med trekstenger
83 et par gamle Laase m: m:
84 en Bunke gamle Zink og Blikplader
85 nogle gamle jern plader
NB 86 2 Bunker bro og grundsteen. [tilføjet med blyant:] Nogle
87 10 Stk. Anslagssteen med jern Dupper
88 Cirka 16,000 Stk. Sorte glaserede Tagsteen.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 89e
Last updated 22.08.2011 Print