No. 9001 of 10318
Sender Date Recipient
Johan Jürgensen [+]

Sender’s Location

Tommestrup

4.12.1841 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Høivelbaarne Hrr Conferentsraad Collin Storkors af Dannebroge Amaliegaden No 155 i Kjøbenhavn

Tilskrift: Høivelbaarne Hrr Conferentsraad Collin Storkors af Dannebroge.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

tilskr 5 Febr 1842 bestilt 10/m

Da flere Bestillinger paa Kridtsteen, som ønskes til Foraaret og Sommeren, ere indløbne, men jeg ikke veed om der til det Thorwaldsenske Museum skulde ønskes af disse Steen; giver jeg mig den Friehed, herom at bede mig underrettet snarest mueligt og da det omtrentlige Qvantum, for derefter at kunde besvare de indløbne Andragender, hvorhos jeg tillader mig at bemærke at Stenene fra næste Aars Begyndelse vil blive 2 [tegn for mark] dyrere pr. 1000 end hidindtil, altsaa 3rbd pr 84 Str frit ombord.

Thommestrup d. 4 December 1841

Ærbødigst
J. [M?]. Jürgensen

= 10,000 stk. Kridtsteen

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 88b
Last updated 28.12.2017 Print