The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8850 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

22.7.1841 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

BygningsCommissionen for Thorvaldsens Museum indbyder til et Møde næstkommende Mandag Eftermiddag (26 Jul.) Kl. 6 paa sædvanligt Sted.

BygningsInspecteur Bindesbøll kunde maaskee anmodes om at være tilsteede.

Kbh. 22 Jul 1841 ærbødigst
Collin


Hr Etatsraad Mundt møder
” Professor Hetsch – møder ifald der ikke bliver Academieforsamling Hetsch
” Cancellieraad Driefer møder Driefer
” Grosserer J. H. Lund møder J. H. Lund
” Theatermaler Lund møder Troels Lund
” Ankersmedmester Caspersen. møder [H]. Caspersen

Mandagen d. 26 Juli 1841.

Alle Medlemmer var tilstede.

De Vanskeligheder Hindringer for Arbeidets Fremme uagtet, som den regnfulde Sommer havde lagt i Veien var der dog Udsigt til at faa den største Deel af Bygningen under Tag inden Vinter, og Endepartiet mod [Partiet] Slotskirken omtrent om 3 Uger. Man maatte altsaa betænke paa at have Tagbedækningen, som skulde være af Kobber, paa rede Haand. I den Anl. var Commiss. sammenkaldt da dette var en Udgiftsgenstand i det Hele af over 20000r. Man blev enig om at bestille Pladerne hos Agent Suhr, og som vilde levere Kobb dem for 58 Skip [tegn for pund], og at overdrage Kobbersmedearbeidet til Jacobsen som forlangte den [gængse?] Arbeidsløn 10 Skp [tegn for pund], med det Tilbud at giøre et Afslag af 500r i den hele ham tilkommende Sum (ca 3600r)

Det anmeldtes: at den af den [oprindelige] Comitee til Museets Opførelse indsamlede Sum 80,000r var nu disponeret, saa at man for Fremtiden maatte henvende sig til Communalbestyrelsen om de videre fornødne Tilskud

Med Hensyn til en Skrivelse fra Rentekammeret om Betalingen for 72 Læs gamle bornholmske Sandsten, som fra Frederiks Kirkeplads var overladte til det indvendige Muurarbeide, vedtoges, efter Kammerets Yttring, at betale den med 1rbd p. Læs.

Til Kbh Magist. i Kbh.

Til Bygningsarbeidet ved det Thorv Mus. er nu Af de til “Comiteen for Oprettelsen af Th. Mus.” indkomne Summer er nu anvendt 75000 til [undert.] Comiss. ere vist 7500 og til Arbeide anvendt 75000r. Da den liden Rest, som derfor endnu kan ventes, først efter ved Regnskabets Opgør Aflæggelse vil [opredes], og Udgifter som [Daglig] [foreholde], maa man anmode Magistraten for det første om at stille 25000r til Commissionens Disposition mod Qvittering af undertegnede J H Lund.

Bygnings C. for Th. M d. 11 Spt 1841.

Til Magist i Kbh

I Henhold til Commissionens Skr. af 11 Sept f A. maa man anmode Magistraten om, at der end videre maa sættes en Sum 15000r af 25000r til Comisss Raadighed, mod Qvittering af Medundertegnede J H Lund, som staaer Forskud for noget over 3000r

Byg Comiss f Th. Mus. 13 Januar 1842

Til

Magistraten i Kbh

I Henhold til Commiss Skr. af 13 Januar d.A. maa man anmode Magistraten om, at der endvidere stilles til Commissionens Disposition 20000r mod medundertegnede J H Lunds Qvittering. Det bemærkes, at med den sidst forefaldne Ud betalte Udgift, nemlig til Kobbertaget, à 25000r ere nu de største Udgifter i Overslagene betalte.

BygningsCommiss. for Thorvaldsens Mus. d. 21 April 1842

Til Samme
Da de under 27 April til Commisss Disposition satte 20000r nu ere brugte til Museets Opførelse, maa man anmode den ærede Magistrat om, at der anvises til Commiss. fremdeles en Sum af 15000r mod medundertegnede J H Lunds Quitering

BygnC – 11 [Juni] 1842

Til S.       Da der under 15 [Juni] d A

15000r

10000

d. 17 Spt 1842

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 78
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 19.08.2011 Print