The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8318 of 10246
Sender Date Recipient
Gottfried Schaper [+]

Sender’s Location

København

29.1.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Til / Bygningscommissionen for det Thorvaldsenske Museum

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Jeg tager mig den Frihed at forebringe den ærede Commission et Tilbud, betræffende Muurarbeidet ved det Thorvaldsenske Museum, som jeg forlængst har fattet og som jeg for nogen Tid havde den Ære mundtligt at meddele de Herrer Conferentsraad Collin og Etatsraad Mundt.

Jeg er nemlig villig til, at udføre Arbeidet uden egen Fordeel og at renoncere paa alt Mestersalair.

Det er for efter Evne at bidrage mit til dette herlige Værks Fremme, og for at kunne give mine Medborgere et Beviis paa Erkjendtlighed, for den Velvillie og Tillid de have beæret mig med, at jeg har fattet denne Beslutning, og jeg smigrer mig med det Haab, at mit Tilbud vil vinde den ærede Commissions Bifald.

Jeg indseer tilfulde det Besværlige og Vanskelighederne som ville m[xx]e ved Udførelsen af dette Værk – men jeg stoler paa, ved Hielp af min Erfaring og Studier i Faget, at kunne overvinde dem.

Men skal jeg med usvækket Virksomhed og med Lyst kunne udføre dette Arbeide, saa er det nødvendigt at man skjænker mig fuldkommen Tillid og frie Hænder, i Forening med Bygmesteren, at bestyre Muurarbeidet. Egenraadighed behøver man ikke at befrygte – jeg hører og søger gierne gode Raad og benytter dem villig. Med Bygmesteren vil jeg i ingen Henseende komme i Collision, thi da hans Øiemed er, at Bygningens Opførelse skeer med hensigtsmæssig Sparsommelighed, forbunden med behørig Soliditet – saa er vi i saa Henseende fuldkommen enige og ville altsaa arbeide til et og samme Maals Opnaaelse

Kiøbenhavn den 29 Januar 1840

ærbødigst
G Schaper

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 7
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 09.08.2011 Print