The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9857 of 10246
Sender Date Recipient
Gottlieb Bindesbøll [+]

Sender’s Location

København

18.3.1845 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Til / Bygnings Commissionen for Thorwaldsens / Musæum.
Tilskrift: Til / Bygnings-Commissionen for / Thorwaldsens Musæum.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Herr Capitain og Muurmester Schaper har underrettet mig om, at han har opgivet Professionen, og at han derfor ikke kan paatage sig Muurarbeidet ved Thorvaldsens Musæum i tilstundende Sommer.

Da jeg maa ansee det for at være baade i Musæets Interesse og af Vigtighed for mig som Bygmester at kunne beholde en med det hele Anlæg saa fortrolig og Sagen saa hengiven Mand, og der desuden i Almindelighed skyldes ham en Opmærksomhed for den Iver, han har viist Sagen fra sin første Oprindelse og de Opoffrelser han senere har gjort og for mig isærdeleshed, der har gjort Brug af hans erfarne Raad, og styrket mig ved hans Bistand, da Oppositionen vilde kuldkaste Forslaget, det ville derfor være mig meget kjært om Bygnings-Commissionen for Thorwaldsens Musæum paa en hædrende Maade vilde opfordre Herr Capitain og Muurmester Schaper til som en Æressag at forestaae Muurarbeidet ved Thorvaldsens Musæum endnu i denne Sommer.

Ærbødigst

Kjøbenhavn d: 18de Marts 1845.

G. Bindesbøll

Capit. Schaper tilskrevet fra Bygnings Commissionen, d 20 Marts 1845.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 104
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 03.08.2011 Print