The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9702 of 10246
Sender Date Recipient
Hermann Ernst Freund [+]

Sender’s Location

Antagelig København

8.6.1844 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

NN [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

No 67

Papirer forefundne i Thorvaldsen
Giemmer i Kiøbenhavn. –

1) En Samling af Breve til Thorvaldsen fra Aarene 1804 – 1844. hvoraf de fleste vare af Thiele ordnede efter Aarene, men nogle ere indlagte af mig. – Vigtige for Thorvaldsens Biographie.

2) Quitteringer for kiøbte Malerier, som jeg har samlet. – De kunne give Oplysninger ved Catalogets Affattelse.

3) Adskillige Fortegnelser og Notater vedkommende Thorvaldsens Kunstsager især hans egne Arbeider. – Kunne afbenyttes deels ved Catalogiseringen, deels som Biographiske Bidrag. –

4) En stor Samling af Quitteringer og quitterede Regninger, samt nogle faa uquitterede Regninger. – Kunne komme til Anvendelse ved mulige Fordringer paa Boet, samt være af biographisk Interesse. –

5) Adskillige Papirer Pengesager vedkommende. Deriblandt:
a) En af Torlonia meddelt Renteberegning af Thorvaldsens hos ham indestaaende Capitaler. –
b) Adskillige Papirer vedkommende Brøndsteds Gield til Thorvaldsen og det derfor stillede, i Rom værende, Pant. (6 Stykker)
c) En Tilstaaelse af Khr Paulsen, dat: Rom 20 Mai 1842. at have modtaget 2000 scudi, som skulle blive tilbagebetalte i Kiøbenhavn.
d. Adskillige Beviser for modtagne Pengelaan af Blunck, Buti, Knapp, Krafft, Martens, Reinhart, Schmidt. (8 Stykker)
e. En Anviisning af Sommariva stor 14.000 Scudi dat. 31 Decb. 1817, hvorpaa, ifølge de giorte Paategninger, restere 2000 Scudi.
f. Et Brev 17 Decb. 1821. med ulæselig Underskrift, hvorefter Brevskriveren skylder 900 Scudi.
g. En Contract med Enken efter Andrea Acquistapace, hvorved et Oplag af Kobbere overlades Thorvaldsen for et ældre Laan af 1000 Scudi.
h. Endeel Papirer indeholdende Donners Opgiørelse med Thorvaldsen.

(7 Stykker)

p. i. En Contocourant fra Kolb til Thorvaldsen, 27 Juli 1843, hvorefter denne har tilgode 664 Scudi.
k. En Opgiørelse af Collin; samt endeel af denne paa Thorvaldsen udstædte og udbetalte Anviisninger. (7 Stykker)
l. Adskillige Breve fra Billedhugger Holbeck – der indeholde Oplysninger om hans Mellemværende med Thorvaldsen. (5 Stykker)
m. En Regning fra Antonettis Enke stor 300r for at forme den colossale Herkules, – betalt. –
n. Quittering fra Holbek [sic] for 1000 Rbd. til Fredrik 6tes Monuments Udførelse.
o. Et Brev fra Maleren Kauffmann, hvorved han overlader et Malerie for 75 Specier. –
p. Tvende Breve fra Konsthandler Fabri i Rom, hvori han giør Krav paa Betaling for Fortsættelser af Kobberværker, hvorpaa Th: har subskriberet. –
q. Brev fra Donnellan, hvorved bestilles en Buste af OBrien i Marmor.
r. Et Brev fra Jacobi i Lübeck af 5 Marts 1844, hvorefter Gotschalck er anmodet om at udbetale 300 Species a Conto til Thorvaldsen. –

(2 Stykker)

s. Adskillige Papirer, Pengesager vedkommende, der ikke synes at have nogen Betydning. – 126 Stykker

6. Adskillige Papirer. –

7. En Samling af Breve til Zoega og Borgia. –

d. 8 Junii 1844. H. Freund. Schouw

[På den anden led i venstre margen på første side:]
Fremlagt d 8 Juni i Cftr Thorvaldsens Bo

GustBrock.

Archival Reference
Landsarkivet for Sjælland, Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission, Eksekutorboer 1790 – 1919, pk. 445, nr. 67
Subjects
Plaster Cast Company Antonettis Enke
Persons
J.F. Schouw
Last updated 14.08.2014 Print