The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8326 of 10244
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

4.2.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Gottfried Schaper [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Tilskrift: Til Hr. Capitain og Muurmester Schaper.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Med Hensyn til de Forpligtelser, som paaligge de paa Communalbestyrelsens Vegne Udnævnte undertegnede, kan Commissionen ikke ubetinget indgaae paa det af Hr Capitainen i Skriv. af 29 f. M., fremsatte Tilbud, at ville udføre alt Muurarbeidet ved det Thorvaldsenske Museum uden at modtage noget Mestersalair; et Tilbud, hvis Værd man iøvrigt fuldkommen paaskiønner. Selv uden en saadan Yttring fra Deres Side havde Commissionen, i Forening med Bygnings Inspecteur Bindesbøll, paatænkt at overdrage Dem Arbeidet, naar dets dens bygningskyndige Medlemmer først vare giorte bekiendte med de detaillerede Beregninger, hvorpaa Hovedoverslaget grundede sig. Og efter det Ansvar, der, relativ til Communen, paahviler os som Delegerede paa dens Vegne, at ikke blot, Arbeidets Styrke og Skiønhed, men tillige den største Oekonomie [maatte] iagttages, see vi os ikke berettiget til give Slip paa hiin Betingelse, som vi ogsaa haabe at Hr Capitainen, der selv nøie kiender de communale Forhold, uden Betænkelighed gaaer ind paa, naar vi til Overflødighed forsikkrer, at disse detaillerede Beregninger ikke skulle blive kiendte af nogen udenfor Commissionen, og kun for nogle af dennes Medlemmer. At De at af dens Medlemmer vi, Collin og Freund, som mødende paa Comiteens Vegne, overlade Bedømmelsen af disse Beregninger til den af Hs Majestæt udnævnte Bygmester. At Hr Capitainen, dersom De opfylder dette Commissionens Ønske, dermed ingen Forpligtelse for paadrager Dem til at vedblive det ovenmeldte af Dem giorte Tilbud, er med Selvfølge.

Man udbede sig, herom Deres behag. Svar.

Bygnings Commiss. for Thorvaldsens Museum d. 4 Febr. 1840

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,12
Last updated 15.07.2011 Print