The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8697 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Nysø

Information on sender

Brevet har været forseglet under dækpapir; punktpræg.

1.3.1841 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Otto Reedtz-Thott [+]

Recipient’s Location

Gavnø

Information on recipient

Udskrift: S.T. Hr: Baron Thott / til / Gavnøe.
Tilskrift: S.T. Hr: Baron Thott

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

[Translation]

Da jeg med Bestemthed erklærede mig i min Skrivelse af 5te Jan: skulle jeg ikke have svaret videre, naar det ikke var for at tilføie: at dersom De ikke forinden dette Aars Udgang, betaler mig de øvrige 400 Skudi, saa maae De ganske renoncere paa omtalte Hebe og hvad de 200 Sc: angaaer, jeg har modtaget som Forskud, saa kan der aldrig være tale om Tilbagelevering, og endnu mindre om at ansee det som en Gave af Dem til mig, derimod staar det Dem frit for at ansee de resterende 400 Sc: for en Gave fra mig til Dem, dersom De ikke i Tide indløser, den for saa mange Aar siden bestilte Hebe, hvoraf det halve blev giort (ja meer en det halve) er giort kort efter sammes Bestilling, og staaer hos mig i Rom, hvortil Ferdinandi Mori’s Kobbere, en Kysterman, kan tiene Dem til Bevis, hvoriblandt den findes stukket blandt mine første Arbejder; — Videre bliver der nu ikke rørt ved samme Hebe, før jeg paa den Dem tilmeldte Maade haver faaet de skyldige, øvrige 400 Sc:, NB: De maae, inden denne Maaneds Udgang lade mig vide, om De (paa de i mit sidste Brev opgivne Conditioner, : nemlig inden dette Aars Udgang, ville anvise et Huus, hvor jeg kan aflevere Figuren og modtage Pængene) hvis De endnu ønsker samme, skulle imidlertid ikke denne Maaned noget Svar komme, anseer jeg det heele som ophævet[.]
De har nu, i 2 Breve, draget mit Udsagn, angaaende Figurens Tilværelse i Tvivl, dette kalder jeg groft! og med Beviset, som De meget let kan forskaffe Dem, falder da samme Uartighed paa Dem selv tilbage; —

A. Thorvaldsen

Nysøe den 1’ Marts

1841.

Archival Reference
Ukendt arkivplacering, dog formentlig Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm. Thorvaldsens Museum har en fotokopi af brevet, løbenummer 273.
Document Type Amanuensis
Document by amanuensis Christine Stampe
Subjects
Otto Reedtz-Thott's Commission of Hebe 1806
Last updated 25.08.2019 Print