The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8191 of 10246
Sender Date Recipient
Cora Nyegaard [+]

Sender’s Location

Nysø

Oktober-December 1839 (1910) [+]

Dating based on

Dateringen fremgår indirekte af den avis, hvori teksten blev trykt.

Omnes
Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

See Original

Et Mindeblad af særlig Interesse for Midtsjælland.
 
Cora Nygaard.
 
(Af Augusta Eschricht
i de Ferslew’ske Blades Søndagstillæg.)
–––––––
(Sluttet.)

I Maj og Juni foretog C. N. sammen med fin Fader en Rejse til Holland.

[…]

Maj 1839 tog Cora Nygaard atter, efter sine Forældres Ønske, som Lærerinde til en Familie i Præstø og fortæller herom: [“]da Maj Maaned kom, tog jeg Afsked fra mit kære Hjem og rejste alene til Præstø, hvor alt var mig fremmed. Det havde regnet hele Dagen; da jeg kom der, hvor man første gang ser Præstø og Præstø Bugt, klarede det op, og jeg saa mange Stjerner; dette gjorde et velgørende Indtryk paa mit noget nedtrykte Sind, og nu, saa mange Aar efter, mindes jeg, hvor glad og lettet jeg blev ved at se S[t]jernerne lyse mig ind i den fremmede By.
Til Nysø blev jeg inviteret med Byfoged Møllers en af de første Søndage, jeg var der; der aabnede sig en hel ny Verden for mig. Thorvaldsen var der i de Aar, Huset var stort og interessant; mange kom fra de omliggende Herregaarde, fra Præstø, og fra København kom Kunstnere og Videnskabsmænd, enhver vilde de gerne være, hvor Thorvaldsen var.
Henad Efteraaret spurgte Baronesse Stampe mig, om jeg havde Lyst til at være Selskabsdame paa Nysø. Dette havde jeg egentlig ikke; men da mine Forældre syntes, jeg ikke helt skulde afslaa dette Tilbud, saa blev det bestemt, at jeg skulde tilbringe de sidste Efteraarsmaaneder paa Nysø. Det var en hel ny Verden for mig at komme ind i.
At se Thorvaldsen hver Dag var jo noget stort; det varede ikke længe, før jeg blev anmodet om at spille ham i Søvn efter Middagsbordet, da han gerne tog sig en lille Slummer. Han holdt meget af Musik, og ofte maatte jeg spille Marscher og Polonaiser for ham, naar han kort før Middagen kom ned fra sit Atelier, som han havde ovenpaa, og klagede over kolde Fødder; saa tog Baronessen ham under Armen og marscherede rask op og ned i Salene med ham.
19. November var det Thorvaldsens Fødselsdag. Det var en Festdag for hele Huset, da Baronessen gjorde Alt, hvad der stod i hendes Magt for at vise Thorvaldsen, at han var Festens Konge. Ved Bordet sang man Sange til Ære for Thorvaldsen forfattede af cand. Petersen, Familiens yndede Lejlighedsdigter. Om Aftenen skulde der gives Scener af forskellige af Holbergs Komedier; jeg var med blandt de Spillende; Hovmesteren var Sufflør. Thorvaldsen morede sig godt og lo hjerteligt med de andre.
I December kom Efterretningen om Frederik 6’s Død; det var højtidelige smukke Dage paa Nysø.
Den gamle Grevinde Danneskjold fra Gisselfeld var der flere Dage med nogle af Familien for at blive modelleret af Thorvaldsen; da hendes Buste var færdig, blev vi alle kaldt op i den store Havesal for at betragte det fuldendte Værk.
Den unge Maler Gertner havde altid travlt med at aftegne Thorvaldsens berømte Basrelief[s]; man saa ham ved Bordet og lidt sent om Aftenen, hvor han dog kom tidsnok til at deltage i Lotterispillet, som Baronessen hver Aften en Timestid satte i Gang for at underholde Thorvaldsen, der som bekendt holdt meget deraf. Den nydelige Tegning “Menneskets Skytsengel” af Thorvaldsen, gav Gertner mig ved Afskeden til Erindring.
Julen paa Nysø blev en meget livlig Tid; blandt andre Gæster kom ogsaa den den Gang bekendte Violinspiller Lemming og H. C. Andersen. Han forelæste flere Aftener “Mulatten”, som var i Manuskript, og flere af sine berømte Eventyr; han fandt ogsaa paa mange Juleløjer, som morede dem Alle — Thorvaldsen ikke mindst.”

* *
*

Dette Ophold paa Nysø blev af stor Betydning for Cora Nygaards Liv, da hun her traf cand. theol. A. C. Petersen, hvis Hustru hun senere blev; han var den Gang Huslærer paa Nysø. “Vi havde ikke megen Lejlighed til at tale sammen,” siger hun selv; [“]men stiltiende voxede Kærligheden i vore Hjærter, og Aarets Aftenrøde blev mit Livs Morgenrøde.” Allerede et halvt Aar efter blev de forlovede og den 25. December 1840 modtog Cora Nygaard første Gang sin Ven paa Frederikskilde og bragte ham ind i sin Families Kreds.

[…]

General Comment

Denne tekst er et uddrag af en avisartikel i Ringsted Folketidende, Nr. 281, 3.12.1910.
Som det fremgår, er teksten forfattet af Augusta Eschricht på grundlag af Cora Nyegaards erindringer eller muligvis hendes dagbog om opholdet på Nysø i efteråret 1839.


Der citeres kun de passager, der er relevante for Thorvaldsen-universet. Teksten er delvis gengivet i Stampe, op. cit.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Rigmor Stampe (ed.): Baronesse Stampes Erindringer om Thorvaldsen, København 1912, p. 331-332.

Subjects
Nysø · Social Life in Denmark · Thorvaldsen and Theater
Persons
H.C. Andersen · Henriette Danneskiold-Samsøe · Frederik 6. · J.V. Gertner · A.C. Petersen · Christine Stampe · Bertel Thorvaldsen
Last updated 12.07.2020 Print