The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 396 of 10246
Sender Date Recipient
Laurits Engelstoft [+]

Sender’s Location

Genève

12.8.1804 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Rasmus Nyerup [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

Geneve, den 12. Aug. 1804.

kiære Nyerup!
Jeg haaber, De har faaet mit lange Brev fra Livorno. Deres af 23. Juni fik jeg først i Turin, da det med de andre Herrers først kom til Rom to Dage efterat jeg var reist derfra. De seer, hvor langt jeg nu er paa Tilbageveien, og at der er Udsigt til, at jeg faaer det Brænde behov, jeg haaber De har Kiøbt ind for mig. I Livorno bleve vi kun kort, men dog længe nok, for at jeg kunde giøre en Eftermiddagstour ud til Montenero, et Landsted, som beboes af den danske Minister Schubart, at sige om Sommeren. Egentlig heder det hele Bierg, hvorpaa dette og andre Lyststeder ligge, Montenero. Vi vare et heelt Selskab derud, og flere traf vi der, og man skulde troet, det halve Europa var forsamlet, saaledes taltes Dansk, Tydsk, Fransk, Engelsk og Italiensk imellem hinanden, og det ikke mellem To og To, men en pleine conversation, saa man skulde troe, Selskabet var kommet med agende Post fra Babylons Taarn, kun med den Forskiel, at man her forstod hinanden. Schubart spiller en Slags Rolle i Italien; han er Konstnernes Mæcenas, og man dedicerer Bøger til ham. Her traf jeg ogsaa Thorvaldsen, som indtog mig meget. Jeg troer vist, at han besidder et meget godt Hierte. Hans Talent behøver man ikke at rose. Han forekom mig lidt tilbøielig til Melancholie, men selv dette giør ham interessant. Han længes efter sit Fædreland, og ikke er det nogen Ӕre for det, ifald han der skulde mangle Opmuntring. Han seer ellers saa simpel ud som en Regentianer i sin Morgen-Negligé. —

[…]

Papiret er ude og Kl. er 10. Hilsen til Kone og Børn, Strøm, Hobe, Helms etc.
Vale.

Deres
Engelstoft.

P. S. Pakken til Malthe Brun kan jeg ikke finde, saa det er vel, den er ligegyldig.
Communicabel til Thorlacius, Strøm og Müller

General Comment

Dette brev er skrevet af efter Allen & Seidelin, op. cit. Af brevet citeres kun de dele, hvor Engelstoft beskriver Montenero og sit møde med Thorvaldsen dér.

Other references

  • Carl Ferdinand Allen & H.C.P. Seidelin (eds.): Udvalg af Laurids Engelstofts Skrifter, København 1862, p. 311-314.
  • Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. I, p. 110 (del af brevet citeres).

Subjects
Montenero · Patronage
Persons
Herman Schubart · Bertel Thorvaldsen
Last updated 01.07.2018 Print