The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8348 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

24.2.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Christian 8. [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

[Translation]

Allernaadigste Konge!

Det Tilbud, jeg mundtlig paa Deres Majestæts Opfordring har giort, at ville udføre et Monument for Kong Christian den Fierde, gientager jeg herved, i Anledning af Deres Majestæts skrivtlige Villiesyttring desangaaende i Reskript af 19de denne Maaned. Saasnart jeg kommer til Rom i tilstundende Sommer, skal det være mit første Foretagende, at løse denne Opgave.

Forsaavidt Deres Majestæt ønskede opgivet de Bekostninger, som bemeldte Mindesmærke i det Hele kunde medtage at udføre, da kan jeg derom ikke meddele Noget; men at jeg for mit eget Arbeide af Basreliefs og Statue ingensomhelst Godtgiørelse forlanger eller modtager, og at jeg sætter en Ære i, at et Monument for Kong Christian den Fierde kan i Tiden tælles blandt mine Arbeider, er en Erklæring, som jeg haaber, at Deres Majestæt vil allernaadigst optage.

Hvad det sidste Spørgsmaal i Reskriptet angaaer om Broncearbeideres Sendelse til München for at lære at kjende Støbningen, da maa jeg aldeles henstille denne Sag til Deres Majestæts Egen allernaadigste Bedømmelse.

Kiøbenhavn den 24 Februar 1840

allerunderdanigst
Albert Thorvaldsen

General Comment

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Archival Reference
Rigsarkivet, Kongehusarkivet.
Document Type Amanuensis
Document by amanuensis Jonas Collin
Last updated 18.05.2016 Print