The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2665 of 10246
Sender Date Recipient
Hermann Ernst Freund [+]

Sender’s Location

Rom

9.11.1820 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Firenze, omend Thorvaldsen var ikke i Firenze i november 1820, men i Wien, undervejs på sin rejse mod Rom.

Information on recipient

A Signor
[xx] Signor Cavaljer Thorvaldsen
Scultor Danese
Firenze

Abstract

Freund tells Thorvaldsen about the accident that took place 8.11.1820 in one of Thorvaldsen’s workshops and includes explanatory sketches.

See Original [Translation]

Rom 9 Novb. 1820

Gode Gode Thorvaldsen!

For at forrekomme et usandfærdig Rygte om det Uheld, som i Gaar er skeet i Deres Værkstæde iler jeg, for, at underrete Dem um Sandheden af samme. Da det liger mig saa meget paa Hjerte at vise Dem den rene Sandhed beder jeg Dem saa bønligen dog at høre roligen paa mit udsagn –
I Værkstædet [h]vor Mars stod da De reiste og som jo er byget for nogle faa Aar til Bildhuger Værkstædt. Under dete Verkstæde er en Opfyldning af 16 til 20 Palmers Hoyde af Grus og Smuller af tør Jor[d] og Sand, under denne store Masse af Opfyldning kommer en stærk vælvet Kelder, uden minste Opfyldning og tom. Til denne Kielder har gaat en Trappe eller Dør, denne Aabning i den Vælving har været tildekt med Bræder og smaa Træstykker der har holdt deres Del af Grus og Opfyldninge, som har lagt paa Aabningen saalænge tilbage til det er raadnet og uden størke til at lukke for Gruset, der, saasnart det raadne Træ var falden løb igennem Hullet af Vælvingen som igennem en Tragt, og daa Rommet i Kelderen kunde modtage det fallende Grus. saa kunde ingen stansning finde stæd – til det naaede Gulvet af Værkstædet vor desto værre 2 af Deres Statur i Marmor og Gannimed der giver Ørnen at drikke, i Gips som er formet befand sig –
Hørdedrengen i Marmor har staat nærmest over Hullet og sansynlig falden først. Amor i Marmor stod for en Del paa Muren som løber igenem Verkstædet er falden oven paa den første ligeledes Gannimed som giver Ørnen at drikke. Gips som til Held er formet. Gips Figuren er ganske synderslaat, Hørde Drengen har m[i]stet Hoved og Armen som han holder paa Stokken den anden Arm kan man ikke see inu da den liger i Gruset med denn Side og vi tør ikke røre den for at undersøge. Camosini vil det saaledes for at Retten kan have sin Gang og Skylden kan komme til at hvile paa den Skyldige der har byget Værkstædet til Deres Brug. Det Ben af Hørdedrengen som er ganske fritstaande er heel og ubeskadiget ligeledes Foden ogsaa Hunden lader til at være heel. Amor har mistet Hovet, bege Vingerne og Armen vormed den hold[er] Pilen den anden Arm og Buen er aldeles ubeskadiget som er underlig da den har saa liden størke, man seer Rykken af denne Figur og det er ubestimt vorledes Benene ere. Hovet har vi Funden af Amor det er ubeskadiget untagen at det er skilt fra Kroppen og lederet[?] en paar Haarlokker –
Det var Midag 1½ slet Tenerani og jeg var bege i Værkstede da det Uheld skedte[.] Det var et fæl Syn at see denne Afgrund der havde slugt 3 af Deres Figurer, uden Skyld fra vores Side og at see den inu Gaabe efter flere af Deres Statur som skulde og maate frelses vis man ikke sig selv vile bebreide for Feighed eller for Dumhed, vis de var størtet ned –
Den Figur som vært Oyeblik truede at størte og som umuegligen kunde frelses vis man ikke havde et fast Punkt vorfra man kunde angribe den og bringe den i sikkerhed. Der blev derfor lagt Bjelker over Hullet vorpo Adonis Figuren kunde læges dette Arbeide paa Bjelkerne drev Tenerani, imedler Tid bragte jeg med Nogle Mans Hjelp ganske sagtt sagtt for ikke at Gruset skulde løbe os ud under Føderne, de andre Figurer som Venus i Marmor, Ganimed i Marmor, Osterman i Gips og tilsist Deres Mars som efter Adonis stod mest Farre for at falde, i sekerhed over paa den anden Del af Værkstæde som lod til at være fri for Fall ogsaa Launitz kom til Hjelp og Flytted – Det bestandig nedløbende Grus drev meget paa os. Dog er ingen af de Figure som blev flytte beskadiget af uforsigtighed, de 3 Figure, Hørdedrengen i Marmor, den store Amor i Marmor og Gannimed der giver Ørnen at drikke i Gips var størtet ned i Kelderen førn vi kom til og vi har ikke set dem falde, eller haft den mindeste Forvarsel at det kunde ske – Dagen førn det skette bar jeg Tenerani og 4 af Deres arbeider Hebe i Marmor lige over det sted vor Hullet i Vælvingen i Kelder nu viser sig og bar denne Figur til det lile Værkstæde, Tyngden fra oven har ikke haf det minst indflydelse paa styrtning af opfylning, tillig har alting staad i dette Værkstæde urørt i et ½ Aar saaledes som det stod dar Nedstyrtningen skete. untagen at Tenerani flytte Adonis omtren 2 Palmi nærmer til Vægen Dagen forhen og denne tilbageflytning er aldeles skyld at Adonis ikke er størted tillig de 3 næv[n]te Figure. –
De vil heraf kunde see Gode Thorvaldsen at der ummugeligen kan vile nog[e] Skyl verken paa mig eller Tenerani at de 3 Figure er nedstørtet da Gruset var nedløben i Keldern underneden, og da alting bliver urør, siden Cammosini vil det til Deres komme saa vil De vær istand til at overbevise Dem inu mer om Sandheden heraf hvad jeg har anført som Grunde.
Imedler Tid vil jeg bede Dem Kjere gode Thorvaldsen at berolige Dem saa got De kan over dette Uheld. De havde umugeligen kund forbyge det vis De ogsaa havde været i Rom, og i Farens Oyeblik kunde De vist heller ikke have gjort mere en der blev gjort. Jeg anbefaller paa venligste Dem Tenerani og alle som har troligen arbeidet i Deres Værkstede imedens De har været fra Rom, Det gør mig saa und at see nu alle i Verkstæde som med Glæde har væntet Derres komme og see Dem være fornøiet naar De atter saa Deres Værkstæde i saa god en stand og forfremmet ved Arbeider der er avagseret og som en Vær jo har bidragen sit – forstørret er nu Disses Glæde og de vente Dem alle bedrøvit og nedslod over Uheld som dog ingen kan giøre for.

Lev Vel Deres tro H E Freund

[På en brevets foldede sider er tilføjet:]

Bang og hans kone er kommen til
Rom en Hilse[n]til Pontopidan af
Freund

[Medfølgende tegning, recto og verso:]

Freunds tegning, grundplan.det lile Værksted

A
H
G

Adonis

Porten til Gaden
Freunds tegning, opstalt.Værksted

Opfyldning
og
Grus 16 Palmi
Høy


Kælderen
Ganimed         Amor         Hørdedrengen
General Comment

Dette brev modtog Thorvaldsen med al sandsynlighed ikke, da det ikke befandt sig i hans brevsamling. Til gengæld modtog han et andet brev fra Freund, med et næsten tilsvarende indhold, sendt 18.11.1820 til Venedig. Thorvaldsen nåede dog først frem til Venedig i december 1820.

For uddybende redegørelse af værkstedsulykken 8.11.1820, læs referenceartiklen herom.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1701, 2°
Thiele
Thiele III, pp. 88-92
Subjects
Floor Collapse in Thorvaldsen's Workshop 8.11.1820 · Journey to Rome, August-December 1820 · Thorvalden's Assistants · Thorvaldsen's Workshops · Thorvaldsen's Workshop Practice · Studios at Piazza Barberini
Persons
Claus Christian Bang · Pietro Camuccini · Eduard Schmidt von der Launitz · Simon Christian Pontoppidan · Pietro Tenerani
Works
Last updated 03.01.2018 Print