9.11.1820

Sender

Hermann Ernst Freund

Sender’s Location

Rom

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Firenze, omend Thorvaldsen var ikke i Firenze i november 1820, men i Wien, undervejs på sin rejse mod Rom.

Information on recipient

A Signor
[xx] Signor Cavaljer Thorvaldsen
Scultor Danese
Firenze

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Freund tells Thorvaldsen about the accident that took place 8.11.1820 in one of Thorvaldsen’s workshops and includes explanatory sketches.

Document

Rom 9 Novb. 1820

Gode Gode Thorvaldsen!

For at forrekommeI et usandfærdig Rygte om det Uheld, som i Gaar er skeet i Deres Værkstæde iler jeg, for, at underrete Dem um Sandheden af samme. Da det liger mig saa meget paa Hjerte at vise Dem den rene Sandhed beder jeg Dem saa bønligen dog at høre roligen paa mit udsagn –
I Værkstædet [h]vor MarsII stod da De reisteIII og som jo er byget for nogle faa AarIV til Bildhuger Værkstædt. Under dete Verkstæde er en Opfyldning af 16 til 20 PalmersV Hoyde af Grus og Smuller af tør Jor[d] og Sand, underVI denne store Masse af Opfyldning kommer en stærk vælvet Kelder, uden minste Opfyldning og tom. Til denne Kielder har gaat en Trappe eller Dør, denne Aabning i den Vælving har været tildekt med Bræder og smaa Træstykker der har holdt deres Del af Grus og Opfyldninge, som har lagt paa Aabningen saalænge tilbage til det er raadnet og uden størke til at lukke for Gruset, der, saasnart det raadne Træ var falden løb igennem Hullet af Vælvingen som igennem en Tragt, og daa Rommet i Kelderen kunde modtage det fallende Grus.VII saa kunde ingen stansning finde stæd – til detVIII naaede Gulvet af Værkstædet vor desto værre 2 af Deres Statur i Marmor og GannimedIX der giver Ørnen at drikke, i Gips som er formetX befand sig –
HørdedrengenXI i MarmorXII har staat nærmest over Hullet og sansynlig falden først. AmorXIII i Marmor stod for en Del paa Muren som løber igenem Verkstædet er falden oven paa den første ligeledes Gannimed som giver Ørnen at drikke. Gips som til Held er formetXIV. Gips Figuren er ganske synderslaat, Hørde Drengen har m[i]stet Hoved og Armen som han holder paa Stokken den anden Arm kan man ikke see inu da den liger i Gruset med denn Side og vi tør ikke røre den for at undersøge. CamosiniXV vil det saaledes for at Retten kan have sin Gang og Skylden kan komme til at hvile paa den Skyldige der har byget Værkstædet til Deres Brug. Det Ben af Hørdedrengen som er ganske fritstaande er heel og ubeskadiget ligeledes Foden ogsaa Hunden lader til at være heel. Amor har mistet Hovet, bege Vingerne og Armen vormed den hold[er] Pilen den anden Arm og Buen er aldeles ubeskadiget som er underlig da den har saa liden størkeXVI, man seer Rykken af denne Figur og det er ubestimt vorledes Benene ere. Hovet har vi Funden af Amor det er ubeskadiget untagen at det er skilt fra Kroppen og lederet[?] en paar Haarlokker –
Det var Midag 1½ slet TeneraniXVII og jeg var bege i Værkstede da det Uheld skedte[.] Det var et fæl Syn at see denne Afgrund der havde slugt 3 af Deres Figurer, uden Skyld fra vores Side og at see den inu Gaabe efter flere af Deres Statur som skulde og maate frelses vis man ikke sig selv vile bebreide for Feighed eller for Dumhed, vis de var størtet ned –
Den Figur som vært Oyeblik truede at størte og som umuegligen kunde frelses vis man ikke havde et fast Punkt vorfra man kunde angribe den og bringe den i sikkerhed. Der blev derfor lagt Bjelker over Hullet vorpo AdonisXVIII Figuren kunde læges dette Arbeide paa Bjelkerne drev Tenerani, imedler Tid bragte jeg med Nogle Mans Hjelp ganske sagtt sagtt for ikke at Gruset skulde løbe os ud under Føderne, de andre Figurer som VenusXIX i Marmor, GanimedXX i Marmor, OstermanXXI i Gips og tilsist Deres Mars som efter Adonis stod mest Farre for at falde, i sekerhed over paa den anden Del af Værkstæde som lod til at være fri for Fall ogsaa LaunitzXXII kom til Hjelp og Flytted – Det bestandig nedløbende Grus drev meget paaXXIII os. Dog er ingen af de Figure som blev flytte beskadiget af uforsigtighed, de 3 Figure, Hørdedrengen i Marmor, den store Amor i Marmor og Gannimed der giver Ørnen at drikke i Gips var størtet ned i Kelderen førn vi kom til og vi har ikke set dem falde, eller haft den mindeste Forvarsel at det kunde ske – Dagen førn det skette bar jeg Tenerani og 4 af Deres arbeiderXXIV HebeXXV i Marmor lige over det sted vor Hullet i Vælvingen i Kelder nu viser sig og bar denne Figur til det lile VærkstædeXXVI, Tyngden fra oven har ikke haf det minst indflydelse paa styrtning af opfylning, tillig har alting staad i dette Værkstæde urørt i et ½ Aar saaledes som det stod dar Nedstyrtningen skete. untagen at Tenerani flytte Adonis omtren 2 PalmiXXVII nærmer til Vægen Dagen forhen og denne tilbageflytning er aldeles skyld at Adonis ikke er størted tillig de 3 næv[n]te Figure. –
De vil heraf kunde see Gode Thorvaldsen at der ummugeligen kan vile nog[e] Skyl verken paa mig eller Tenerani at de 3 Figure er nedstørtet da Gruset var nedløben i Keldern underneden, og da alting bliver urør, siden Cammosini vil det til Deres komme saa vil De vær istand til at overbevise Dem inu mer om Sandheden heraf hvad jeg har anført som Grunde.
Imedler Tid vil jeg bede Dem Kjere gode Thorvaldsen at berolige Dem saa got De kan over dette Uheld. De havde umugeligen kund forbyge det vis De ogsaa havde været i Rom, og i Farens Oyeblik kunde De vist heller ikke have gjort mere en der blev gjort. Jeg anbefaller paa venligste Dem Tenerani og alle som har troligen arbeidet i Deres Værkstede imedens De har været fra Rom, Det gør mig saa und at see nu alle i Verkstæde som med Glæde har væntet Derres komme og see Dem være fornøiet naar De atter saa Deres Værkstæde i saa god en stand og forfremmet ved Arbeider der er avagseret og som en Vær jo har bidragen sit – forstørretXXVIII er nu Disses Glæde og de vente Dem alle bedrøvit og nedslod over Uheld som dog ingen kan giøre for.

Lev Vel Deres tro H E Freund

[På en brevets foldede sider er tilføjet:]

Bang og hans koneXXIX er kommen til
Rom en Hilse[n]til PontopidanXXX af
Freund

[Medfølgende tegning, recto og verso:]XXXI

Freunds tegning, grundplan.



det lile Værksted

A
H
G

Adonis

Porten til Gaden
Freunds tegning, opstalt.



Værksted

Opfyldning
og
Grus 16 Palmi
Høy


Kælderen
Ganimed         Amor         Hørdedrengen

Oversættelse af dokument

Rome, November 9th 1820

Dear, kind Thorvaldsen!

To anticipate an untrue rumour about the accident which happened yesterday in your workshop I hasten to inform you about the truth of this. As it is a matter of vital concern to me to present the very truth to you I sincerely beg you to calmly hear my assertion –
In the workshop where Mars was when you left and which was built a few years ago for a sculptor’s studio. Under this workshop there is a filling up of 16 to 20 palmi’s height of gravel and bits of dry earth and sand, under this great mass of filling up there is a very vaulted cellar, without the least filling up and empty. There has been a staircase or a door to this cellar, this opening in the vault has been boarded up and there were small pieces of wood which have kept back their part of gravel and filling up which have been so long back on the opening until it has rotted and was without strength o shut up the gravel, which as soon as the rotten wood had fallen ran through the hole in the vault as if through a funnel and as the room in the cellar could receive the falling gravel. then no stopping could take place – until it reached the floor of the workshop where unfortunately 2 of your statues in marble and Ganymede giving the eagle to drink, in plaster which has been formed were – the herd boy in marble has been closest to the hole and has probably fallen in first. Cupid in marble stood partly on the wall which runs through the workshop and has fallen above the first one, as has also Ganymede who gives the eagle to drink. Plaster which has luckily been formed. The plaster figure is completely shattered to pieces, the herd boy has lost its head and the arm which he holds on the stick, the other arm cannot yet be seen as it lies in the gravel on that side and we dare not touch it to examine. Camosini wants it to be like this, so that justice can take its course and the blame can lie on the guilty person who has built the studio for your use. The leg of the herd boy which is completely detached is whole and undamaged, the foot likewise and the dog also seems to be intact. Cupid has lost its head, both wings and the arm with which it holds the arrow, the other arm and the bow are completely intact which is strange as it has so little strength, the back of this figure can be seen and it is uncertain how the legs are. We have found the head of Cupid it is undamaged except for it being separated from the body and a couple of locks injured –
It was noon half past one Tenerani and I were both in the workshop when the accident happened[.] It was a nasty sight to see this precipice which had swallowed 3 of your figures with no fault on our part and to see it still waiting for more of your statues which had to be saved if one did not want to be blamed for cowardice or for stupidity if they had fallen down –
The figure which any moment threatened to fall and which could not possibly be saved if we did not have a fixed point from where we could attack it and save it. Therefore beams were placed across the hole on which the Adonis figure could be laid, Tenerani was in charge of this work on the beams, in the meantime with the help from some men very cautiously so that the gravel should not run away under our feet I brought the other figures such as Venus in marble, Ganymede in marble, Osterman in plaster and finally your Mars which after Adonis was most in danger of falling to safety in the other part of the workshop which seemed to be free of falling, also Launitz came and helped and moved – the constantly running gravel made us work hard. But none of the figures which were moved has been damaged by rash acts, the 3 figures, the herd boy in marble, the large Cupid in marble and Ganymede giving the eagle to drink in plaster had fallen down into the cellar before we came and we have not seen them fall, or had the least forewarning that it could happen – The day before it happened Tenerani, I and 4 of your workers carried Hebe in marble just above the place where the hole in the vault in the cellar now appears and carried this figure to the small studio, the weight from above has not had the least influence on the falling of filling up besides, everything has been untouched in this workshop for half a year, just as it was when the falling down happened. Except that Tenerani moved Adonis about 2 palmi closer to the wall the day before and this moving back is the cause of Adonis not falling down together with the 3 mentioned figures. –
From this, kind Thorvaldsen you will see that neither I nor Tenerani can be blamed for the 3 figures falling down as the gravel had run down to the cellar below, and as everything will remain untouched, since Cammosini wants it so until your arrival, then you will be able to convince yourself still more about the truth of the reasons I have given.
But I beg you, dear, kind Thorvaldsen to be as calm as possible because of this accident. You could not possibly have been able to prevent it if you too had been in Rome and at the moment of danger you could surely not have done more than what was done. I recommend most Tenerani to you and all who have faithfully worked in your workshop while you have been away from Rome. I feel very sorry to see all in the workshop who with joy have expected your arrival and see you be pleased when you again saw your workshop in order and improved by works which are advanced and to which everybody has contributed –
these people’s joy has now been disturbed and they all expect you sad and downcast because of an accident which nobody could help.

All the best, your faithful H E Freund

[on the folded pages of the letter has been added:]

Bang and his wife have arrived
in Rome Regards to Pontopidan from
Freund

[Enclosed drawing, recto and verso:]

Freunds tegning, grundplan.



The small studio

A
H
G

Adonis

The porch to the street
Freunds tegning, opstalt.



Workshop

Filling up
and
Gravel 16 Palmi
height


The cellar
Ganymede         Cupid         The Herd Boy

[Translated by Karen Husum]

General Comment

Dette brev modtog Thorvaldsen med al sandsynlighed ikke, da det ikke befandt sig i hans brevsamling. Til gengæld modtog han et andet brev fra Freund, med et næsten tilsvarende indhold, sendt 18.11.1820 til Venedig. Thorvaldsen nåede dog først frem til Venedig i december 1820.

For uddybende redegørelse af værkstedsulykken 8.11.1820, læs referenceartiklen herom.

Archival Reference

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1701, 2°

Thiele

Thiele III, pp. 88-92

Subjects

Persons

Works

A7 Mars og Amor, 1810, inv.nr. A7
A44 Ganymedes med Jupiters ørn, 1817, inv.nr. A44
A177 Hyrdedreng, 1817, inv.nr. A177
A22 Den triumferende Amor, 1814, inv.nr. A22
A53 Adonis, 1808, inv.nr. A53
A12 Venus med æblet, 1813-1816, inv.nr. A12
A167 Jelizaveta Aleksejevna Osterman-Tolstaja, 1815, inv.nr. A167
A37 Hebe, 1806, inv.nr. A37

Commentaries

 1. Dvs. komme i forkøbet eller hindre, jf. Ordbog over det danske Sprog.

 2. Thorvaldsens Mars og Amor, jf. A7.

 3. Thorvaldsen rejste til Danmark 14.7.1819.

 4. Kontrakten for værkstedernes udvidelse og ombygning blev tegnet i 14.11.1815.

 5. 20 palmi svarer til 4,56 m. En romersk palmo (fra latin: palmus, dvs. håndflade) er 22,3 cm, jf. artiklen herom.

 6. Herefter et overstreget “Og”.

 7. Her har Freund indsat et punktum, der ud fra konteksten snarere skal forstås som et komma.

 8. Nogle ord er her overstreget, men er p.t. ikke mulige at tyde.

 9. Thorvaldsens Ganymedes med Jupiters ørn, jf. A44.

 10. Disse ord er hævet over “befand sig”, som et indskud eller en eftertanke.

 11. Thorvaldsens Hyrdedrengen, jf. A177.

 12. Disse ord er hævet over “Hørdedrengen”, som et indskud eller en eftertanke.

 13. Thorvaldsens Den triumferende Amor, jf. A22.

 14. Kunstakademiet i København havde bestilt en komplet samling af gipsafstøbninger efter Thorvaldsens kunstværker, og det faldt så heldigt, at Ganymedes med Jupiters ørn var en af de første, der blev afstøbt, jf. brev af 19.8.1820 fra Hermann Ernst Freund til Thorvaldsen og artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 15. Sandsynligvis Pietro Camuccini, som nævnes i forbindelse med huslejebetalinger for værkstederne, jf. dokument af 27.2.1816 og kvittering af 11.10.1822.

 16. Dvs. styrke.

 17. Den italienske billedhugger og Thorvaldsens elev Pietro Tenerani.

 18. Ordet “Adonis” er hævet over den resterende tekst, som et indskud. Der er tale om Thorvaldsens Adonis, jf. A53.

 19. Thorvaldsens Venus med æblet, jf. A12.

 20. Ud fra Christian Molbechs beskrivelser af værkerne i værkstedet i sommeren 1820, er det muligt at sandsynliggøre, at der her er tale om en version af den stående Ganymedes rækker skålen, jf. afstøbning A41 og marmor A854, med Jupiters ørn for foden i stedet for træstubben. Den kendes i dag kun fra gengivelser, herunder en tegning af Thorvaldsen, C805. Denne Ganymedes blev bestilt af den russiske grevinde Irina Vorontsova i 1803-4, jf. artiklen om Vorontsova bestilling.

 21. Thorvaldsens portræt af Jelizaveta Aleksejevna Osterman-Tolstaja, jf. A167.

 22. Den lettisk-tyske billedhugger og Thorvaldsens elev Eduard Schmidt von der Launitz, jf. listen over Thorvaldsens assistenter.

 23. Dvs. paadrive, jf. Ordbog over det danske Sprog.

 24. Dvs. værkstedsmedarbejdere, jf. listen over Thorvaldsens assistenter.

 25. Thorvaldsens Hebe, jf. A37.

 26. Der var flere værksteder, og det udredes p.t. hvilket et af dem ulykken fandt sted i, jf. artiklen herom og endvidere den generelle artikel om Thorvaldsens værksteder.

 27. 2 palmi svarer til 44,6 cm. En romersk palmo (fra latin: palmus, dvs. håndflade) er 22,3 cm, jf. artiklen herom.

 28. Dvs. forstyrre, jf. Ordbog over det danske Sprog.

 29. Antagelig den danske godsejer Claus Christian Bang og hans kone Caroline Theodora Gjersing.

 30. Den danske arkitekt Simon Christian Pontoppidan, som var Thorvaldsens rejsefælle, jf. Rejsen til Rom, august-december 1820.

 31. Freund har medsendt to forklarende skitser på et lille stykke papir, som er indlagt i brevet. De viser værkstedet i en løst skitseret opstalt og grundplan.

Last updated 03.01.2018