The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 96 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Napoli

13.2.1797 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Kunstakademiet, København [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Til det kongelige Maler Billedhugger og Bygnings Academie.
Ingen udskrift.

Abstract

Thorvaldsen’s first report to the Royal Danish Academy of Fine Arts since his departure from Copenhagen. He accounts for the many delays he has suffered during his journey. He describes his itinerary from Malta via Palermo to Naples. He assures the Academy that he will try to make up for lost time.

[Translation]

Underdanigst Pro Memoria

Jeg giver mig herved den Frihed at tilkendegive det kongelige Academie mit Opholdsted og Aarsagerne til den Forsinkelse, hvormed jeg har maattet giøre min Reyse til Datum.
Med Fregatten Thetis hvormed ieg gik til Meddelhavet, i den tanke hastigere at kunde komme til Italien. Fregattens Bestemmelse var at gaae til Alger med Presenterne men at herpaa skulle følge 40 Dages quarantaine tenkte jeg ikke i Kiøbenhavn. Vi kom fra Alger til Malta og denne quarantaine blev os forreskreven. General Adjutant Fisker som formedelst tilstundende Expedition at negotiere om Fred med Tripoli ikke først kunde udholde denne quarantaine besluttede at gaa derhend uden at oppebie denne Tiid: Jeg skulle altsaa begive mig til Lazarettet, og derefter søge leylighed til Scicilien eller Neapel som var vanskellig at faae et Skib som ikke resquerte at blive optagen. i denne Urolighed besluttede jeg at gaae med Fregatten til Tripoli saa meget meere som G: A: Fisker gav mig det sikkrest Formoning at ville gaa derfra til Italien. Skiebnen vilde anderledes. Vi kom tilbage til Malta hvor jeg maatte blive i 4 Uger efter at de 18 Dages quarantaine var forbie inden ieg fik leylighed til Palermo hvor jeg var i 4 Dage. Fra Palermo kom jeg den 1 Februa[r] til Neapel, hvorfra ieg herved har den Ære at tilskrive Academiet. Jeg har følt i denne Tiid med Smerte hvor ilde de Dage henrante, som kunde været saa kostbare i Rom. jeg vil stræbe at oprette det tabte og at giøre den nyttigste anvendelse af det mit gunstigste Reysestipendium

Neapel d 13 Februar 1797 Underdanist
B. Thorvaldsen
General Comment

Regarding receipt of this letter, the journal of the Academy of Fine Arts of 24.4.1797 (The Danish National Archives, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen, Dagbog) reads: A letter was received from the pensioner and sculptor Thorvaldsen, in which he informed the Academy that he had arrived in Naples after a long and difficult voyage, and that he intended, after a few days, to go to Rome, where he hoped to make up for the delay caused by the voyage.”
The letter reflects Thorvaldsen’s annoyance at having wasted precious time on the long voyage. This agrees with the impression conveyed in the diary of the chaplain of the Thetis, Peder Pavels, where he mentions Thorvaldsen’s impatience with the many delays on their way to Malta, see Pavels’ diary, the National Library, Oslo; published in English in Sørensen & Schirò, op.cit., p. 55 and p. 60.

Archival Reference
Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen, journalsager, 1797, nr. 4.
Document Type
Document, autograph
Thiele
Gengivet hos Thiele I, p. 100.
Other references

  • Peder Pavels: Reisejournal 1796-1797, Ms.8º 709, Håndskriftsamlingen, Nasjonalbiblioteket, Oslo (kopi på Thorvaldsens Museum).
  • Sven Sørensen & Joseph Schirò (ed.): Malta 1796-1797, Thorvaldsen’s Visit, Malta 1996.

Subjects
Academy of Fine Arts, Copenhagen, Reports For · Ships and tribute to the Barbary States · Accounts of Journeys · Journey to Italy, 1796-1797 · Thetis · Thorvaldsen's Dilligence
Persons
Lorens Henrich Fisker
Last updated 09.02.2016 Print