The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 96 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Napoli

13.2.1797 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Kunstakademiet, København [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Til det kongelige Maler Billedhugger og Bygnings Academie.
Ingen udskrift.

Abstract

Thorvaldsen aflægger sin første rapport til Kunstakademiet siden afrejsen fra København. Han fortæller om de mange forsinkelser, han undervejs har måttet affinde sig med. Han beskriver sin rejserute fra Malta via Palermo til Napoli. Han beklager den tid, han har spildt og bedyrer, at han vil forsøge at indhente det tabte.

[Translation]

Underdanigst Pro Memoria

Jeg giver mig herved den Frihed at tilkendegive det kongelige Academie mit Opholdsted og Aarsagerne til den Forsinkelse, hvormed jeg har maattet giøre min Reyse til Datum.
Med Fregatten Thetis hvormed ieg gik til Meddelhavet, i den tanke hastigere at kunde komme til Italien. Fregattens Bestemmelse var at gaae til Alger med Presenterne men at herpaa skulle følge 40 Dages quarantaine tenkte jeg ikke i Kiøbenhavn. Vi kom fra Alger til Malta og denne quarantaine blev os forreskreven. General Adjutant Fisker som formedelst tilstundende Expedition at negotiere om Fred med Tripoli ikke først kunde udholde denne quarantaine besluttede at gaa derhend uden at oppebie denne Tiid: Jeg skulle altsaa begive mig til Lazarettet, og derefter søge leylighed til Scicilien eller Neapel som var vanskellig at faae et Skib som ikke resquerte at blive optagen. i denne Urolighed besluttede jeg at gaae med Fregatten til Tripoli saa meget meere som G: A: Fisker gav mig det sikkrest Formoning at ville gaa derfra til Italien. Skiebnen vilde anderledes. Vi kom tilbage til Malta hvor jeg maatte blive i 4 Uger efter at de 18 Dages quarantaine var forbie inden ieg fik leylighed til Palermo hvor jeg var i 4 Dage. Fra Palermo kom jeg den 1 Februa[r] til Neapel, hvorfra ieg herved har den Ære at tilskrive Academiet. Jeg har følt i denne Tiid med Smerte hvor ilde de Dage henrante, som kunde været saa kostbare i Rom. jeg vil stræbe at oprette det tabte og at giøre den nyttigste anvendelse af det mit gunstigste Reysestipendium

Neapel d 13 Februar 1797 Underdanist
B. Thorvaldsen
General Comment

Om modtagelse af dette brev lyder det i Kunstakademiets dagbog under 24.4.1797 (Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen): “Fra Pensionairen og Billedhuggeren Thorvaldsen indkom Skrivelse hvori han tilmeldte Academiet sin Ankomst til Neapolis, efter en lang og besværlig Søe-Reise, samt at han om nogle faa Dage agtede at begive sig til Rom, hvor han haabede at oprette den Sinkelse Reisen har forvoldt ham.”
Brevet afspejler Thorvaldsens ærgrelse over at have spildt kostbar tid på den lange rejse. Dette stemmer godt overens med det indtryk, man får gennem skibspræsten på Thetis, Peder Pavels’ dagbog, hvor han refererer Thorvaldsens utålmodighed over de mange forsinkelser undervejs til Malta, se Pavels’ dagbog, Nasjonalbiblioteket, Oslo; trykt på engelsk i Sørensen & Schirò, op.cit., p. 55 og p. 60.

Archival Reference
Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen, journalsager, 1797, nr. 4.
Document Type
Document, autograph
Thiele
Gengivet hos Thiele I, p. 100.
Other references

  • Peder Pavels: Reisejournal 1796-1797, Ms.8º 709, Håndskriftsamlingen, Nasjonalbiblioteket, Oslo (kopi på Thorvaldsens Museum).
  • Sven Sørensen & Joseph Schirò (ed.): Malta 1796-1797, Thorvaldsen’s Visit, Malta 1996.

Subjects
Academy of Fine Arts, Copenhagen, Reports For · Ships and tribute to the Barbary States · Accounts of Journeys · Journey to Italy, 1796-1797 · Thetis · Thorvaldsen's Dilligence
Persons
Lorens Henrich Fisker
Last updated 09.02.2016 Print