The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7268 of 10244
Sender Date Recipient
August Frederik Howitz [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Rester af laksegl.

Juli 1837 [+]

Dating based on

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Høivelbaarne / Hr Conferentsraad Collin / Commandeur af Dannebrogen / og Dannebrogsmand. –
Tilskrift:. Høivelbaarne / Hr Conferentsraad Collin / Commandeur af Dannebrogen / og Dannebrogsmand. –

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Ifølge Hr Conferentsraadens Anmodning har jeg foretaget den bevidste Optælling, og er jeg derved kommen til følgende Resultat:

De kiøbenhavnske Bidragendes Antal er til Dato
Antallet paa Bidragene fra 0 til 32 s: er
” ” ” ” 33 s: – 96 s: incl:
” ” ” ” over 1rdl– 5 rdl incl
” ” ” ” ” 5 rdl– 20 rdl– incl
” ” ” ” ” 20 rdl– 100 rdl – incl
” ” ” ” over 100 rdl

99
780
1308
906
278
38
3411
 
 
 
 
 
3409
2

Denne Uovereensstemmelse er fremstaaet derved: deels at en Bidragende har ydet i Forening med en anden ved hvis Navn den fælles Sum staaer udført, hvisaarsag Intet er udført ved den førstes Navn, der deesuagtet neppe med Rette kunde udelades af Listen, – og deels at Capitain v. Jenssens Bidrag endnu ikke er opgivet, eftersom det beroer paa hvad der maatte indkommme for hans Oversættelse af Professorerne Thiele og Høyen’s Skrivter om Thorvaldsen. –
Iøvrigt maa jeg bemærke, at ovenståaaende Opgivende af de forskjellige Bidrag ikke er fuldkommen nøiagtigt, og følgelig neppe kan retteligen tjene til Grundlag for en Sammenstilling eller Beregning; nogle Bidragende have nemlig opgivet deres Bidrag i en samlet Sum, f. E. enkelte af de her garnisonerende Regimenter, Pastor Rothe med Familier, flere Sødskende etc – hvorved det paa Listen optagne Antal af Bidragende er et andet end det, som vilde udkomme naar de enkelte Individer, hvoraf hine moralske Personer bestaae, vare opgivne. –

Til Dato er i Kiøbenhavn tegnet een Gang for alle
aarlig i 3 Aar 8036rdl–. ” [tegn for mark] 2½ s: x 3 =
17,910 rdl– 5 [tegn for mark] 5 s:
24,108 rdl – ” – 7½ s.
ialt 42,018 rdl– 5 [tegn for mark] 12½ s.
deels Sølv deels Sedler og Tegn
hvortil kommer Arbeide for circa 100 rdl


Med største Høiagtelse
Deres
ærbødigste
Howitz. –

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 38b
Last updated 10.05.2011 Print