The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8236 of 10245
Sender Date Recipient
Jonas Collin 21.11.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

H.N. Clausen [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.p=.
Tilskrift: Hr. Professor Clausen / Hr. Professor Thiele.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment

See Original

Hr. Professor Clausen yttrede for nogen Tid siden det Ønske, at jeg vilde foranledige at Comiteen tog en Beslutning om at paaskiønne Professor Freunds megen Tids Opoffrelse i Comiteens og Thorvaldsens Anliggender. Med særdeles Fornøielse skal jeg paatage mig at udføre dette, som dog vel bedst skeer udenfor et Møde, men ved speciel deels skriftlig deels mundtlig Omhandling med hvert enkelt Medlem. I saa Henseende ønskede jeg at vide hvad der skulde foreslaaes. Af Hans Majestæt har Freund i denne Anledning faaet (i Marts d.A.) 200r, fra Frue Kirke ogsaa en Sum, jeg troer 400r. Skulde Comiteen nu tilbyde ham 300 el. 400r? Derom udbedes DHrrs. Paategning. d 21 Nov 1839

Ærbødigst
Collin

Jeg antager 300 Rbdr. som et passende Honorar. Men skulde der ikke – da Samlingen paa Chrbrg. indtil Videre ikke kan undvære Opsyn og fortsat Virksomhed, hvormed tillige er forbundet Uleilighed med Hensyn til dem, der ønske at tage den i Øiesyn – være Anledning til at overdrage Prof. F. dette Arbeide mod et aarligt Honorar indtil Museets Opførelse, f. Ex. af 200 Rbdr.?

H. N. Clausen

Jeg antager, at 300r er et passende Honorar. Hvis Fremtiden giver Anledning til en Gientagelse vil det efter min Mening være tidsnok at bestemme dette, naar Arbeidet er giort; men at decretere det som en Lønning, turde maaskee let blive misforstaaet af de mange der gierne ville finde Skyggesider.

Thiele

General Comment

Brevet har været rundsendt både til H.N. Clausen og Just Mathias Thiele.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 150
Last updated 01.06.2011 Print