The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7946 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin 4.2.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Peder Brønnum Scavenius [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: Hr. Kammerjunker Scavenius

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Fra Clausen og Schouw fik jeg atter i Gaar Anmodning om at opsætte Concepten til Brevet til Slotsbygnings Commissionen, og ifølge deraf har jeg henkastet følgende, som jeg forinden jeg sender Den til Thiele og Clausen ønsker at høre Deres Mening om:
Undertegnede Comitee, som var underrettet om, at Kiøbenh. Magistrat, havde omtrent til samme Tid som den, modtaget Communication af den Kgl. Rescript, hvorved en af Christiansborgs Slots Sidebygninger skienkes til udelukkende Anvendelse for det Thorvaldsenske Museum, har oppebiet den Beslutning, som Kommunalbestyrelsen, i den Anl. vilde tage, forinden den for sit Vedkommende giorde noget Skridt i Sagen. Da man nu er underrettet om at Com. Best., overensstemmende med Hr. Th.s Ønske, har ubetinget og med allerunderdanigst Taknemmelighed modtaget den Kongl. Gave, saa skulde man ikke undlade at melde den Kgl. Slotsbygn. Commission, at Comiteen aldeles deler Comm. Bestyr. Mening, og vil med Glæde byde Haand til Foretagendets hensigtsmæssigste og hurtigste Udførelse, for at kunne benytte Giveren Cft. Thorvaldsens Raad og Veiledning. I at melde dette, tillader man sig at anmode den Kgl. Commission om, at frembære for Hans Majestæt Comiteens allerunderdanigste Tak for det [xx] saavel for ovenmeldte Bygning som for de i Forveien dertil skienkede 16000r.

Et Par Ord herom udbedes.

Ærbødigst
Collin

Concepten sendt til Thiele og Clausen
d. 4 Febr. Formid.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 114, 1
Last updated 01.06.2011 Print