The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7754 of 10246
Sender Date Recipient
Caspar Friderich Lassen Muligvis omkring november-december 1838 [+]

Dating based on

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.
Brevet er udateret. Sandsynligvis skrevet i samme periode som udkastet til Thorvaldsens testamente, dateret 5.12.1838.

NN [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

maa ansees nødvendig. Da T: nu opholder sig her bør det formeentligen og afskrives paa stemplet Papiir. Naar dette iagttages er derimod Alt hvad den Danske Lovgivning navnligen Fd af 8’ Jan: 1823 udkræver i Henseende til Formen iagttaget. Med Hensyn til den Gave, der er givet til Staden, vilde det og være hensigtsmæssigt, at det udtrykkelig blev erklæret, at [over linjen: Not:] Afskrift af Documentet for Stadens Vedkommende skulde tilstilles Magistraten. At en meere nøyagtig Bestemmelse af Gavens Gienstand skulde finde Sted kan der jo ikke være Spørgsmaal om og det er en Selvfølge, at den nærmere Bestemmelse angaaende det Locale, der skal anvendes til Museum maae overlades til Overenskomst imellem Magistraten og T: eller hvem han i saa Henseende befuldmægtiger til at paasee det Fornødne Det forstaaer sig selv at Localet maae være skikket til at huuse de Kunstsager som bortskjænkes og da dets Oprettelse eller Anskaffelse er en Betingelse for Gaven, maa naturligviis T: forbeholdes Ret til at antage eller forkaste den Bygning, som tilbydes. Uagtet i Henseende til denne Gave kan antages at opstaae et virkeligt Kontracts Forhold; saa ligger det imidlertid i Sagens Natur at ikke nøyagtige Stipulationer kunne finde Sted. I Henseende til det øvrige Indhold af Documentet qvæstionis; da trænger det uden Tvivl i flere Henseender til nærmere Bestemmelser, som til dels synes at finde nærmere Oplysninger. Jeg tillader mig i denne Anledning at relatere følgende.
1) Naar det er fastsat, at Frue Paulsen skal lade sig nøye med hvad der til Fordeel for hende er fastsat i det i Danmark i Aaret 1832 udstedte Document samt at det er Ts. Hensigt, at det, han har disponeret over til hendes Fordeel, skal træde i stedet for hendes legitime Arvepart og som hun var indsat som Arving til disse Ting der allerede ere hende anviiste, hvorimod den iblandt Documenterne værende Erklæring af 10’ Aug: 1832 indeholder, at T forpligter sig til strax efter Brylluppet at deponere 40,000 i Nationalbanken, hvorhos en Skrivelser fra Ørsted vidner om at nogen Discussion i den Anledning har fundet Sted; saa behøves nærmere Oplysning for at have nogen Meening om Redactionen.
2) Med Hensyn til at T: skal være noget distræt, kunde vist nok den Bestemmelse at ethvert Blad der maatte findes forsynet med nogen Paategning med hans Navn under skal ansees som indlemmet i Testamentet vel ansees noget farlig; men jeg seer ikke at der i denne Henseende for Tiden kan tages nogen Forsigtigheds Regel. Dog kunde vel tilføyes en saadan Indskrænkning, hvorved Man udelukkede saadanne Oplysninger som muligen kunde være i Strid med det omhandlede Documents Indhold.

3) Den Bekræftelse, der Siide 5 i Oversættelsen forekommer, af hvad der er anordnet til Fordeel for de Børn, der avles af Oberst Paulsen og Hustru som saaledes henviiser til en foregaaende Bestemmelse, der ikke kjendes, trænger til nærmere Forklaring i det Heele. Man maatte i denne Henseende have Oplysning om ante acta. Efter Indholdet skulle de 6000 Pjastre som T: har bestemt til hvert af de Børn som avles i bemeldte Ægteskab og som i hans Levetiid opnaae Aars Alderen skulle forblive hos Donners Handelshuus i Altona for at forøges indtil ethvert af disse Børn opnaar Myndigheds Alderen. Derefter fastsættes hvorledes Renterne skulle gaar i Arv. Men det er ikke bestemt, hvor Kapitalen skal anbringes naar den ikke længer skal forblive hos Donners Huus.
Bestemmelsen angaaende Arve Fordelingen kunde maaske ønskes noget tydeligere
paa den 6t Siide siiges, at dersom ethvert Individ af disse Linier skulde døe og enhver Linie saaledes uddøe vil jeg, at i et saadant Tilfælde den omtalte usus hvilken skal gaae til de andre Arvinger og mandlige og qvindelige Efterkommere, der nedstammer fra de ovennævnte Ægtefolk & Meningen maae være, at naar hverken Nogen af de af Paulsen og Hustru avlede Børn, som i Thorvaldsen levende Liive, opnaae et Aars Alder
5) Med Hensyn til at Executorer af et Testament efter vore Love ikke have Jurisdiction kunde der vel være Anledning til en nærmere Bestemmelse af den Auctoritet som skal tillægges de dertil udnævnte. For det Tilfælde at T skulde ende sine Dage i Danmark kunde det være et Spørgsmaal om der ikke var Anledning til at han indsatte nogle til Executorer her
6) I Henseende til Indholdet af Codicillen af 25 Julii d: A: bemærkes, at den ikke synes væsentligen at indeholde andet en hvad der allerede er udtrykt i Testamentet. Imidlertid kunde saa naturligviis ikke være noget til i at optage hvad den maatte ansees tydeligere at have udtrykt i den Erklæring der afgives hos Notarius. Men forsaavidt der maaskee var overleveret noget Document hvorved T. havde tilstaaet P: eller dennes Hustrue større Ret, end han nu vil tillægge vil Hensigten ikke kunne opnaa[es] derved at han eensidigen tilbagekalder det Løfte eller den Disposition, som indeholdes deri. Thi naar den som til Fordeel for en Anden udsteder et skriftlig [sic] Document har overleveret ham Dette uden derved at tage nogen Forbeholdenhed til at kunne tilbagekalde hvad han der har lovet, saa maae det præsumeres at et contractmæssigt Forhold derved er constitueret og det kan saaledes ikke længer staae i Deponentens Magt uden sin Medcontrahents Samtykke at tilbagekalde den af ham gjorte og af Medcontrahentens antagne Disposition.

[Med blyant på side 2 i højre margen:] Testamentets næstsidste Side -

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 84cI
Last updated 07.01.2013 Print