The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7751 of 10246
Sender Date Recipient
Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Sender’s Location

Antagelig København

Antagelig november 1838 [+]

Dating based on

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Omnes [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Det er henimod to Aar siden – i Januar 1837 –, at den første Indbydelse blev udstedt, hvorved Subscription aabnedes til et

Museum for Thorvaldsens Værker.

Forholdene tilstedte dengang endnu ikke at yttre sig med Bestemthed om Omfanget af den Gave, som Thorvaldsen havde tiltænkt sit Fædreland; og det var at forudsee, at Man vilde i den givne Kundgjørelse savne mangen fornøden eller ønskelig Oplysning, Nogle vel ogsaa vilde betragte det gjorte Skridt som ubetimeligt. De, som vare nærmere bekjendte med Forholdene, maatte imidlertid betragte Sagen anderledes; ligesom de holdt sig overbeviste om, at Udsigten til at komme i Besiddelse af en uvurdeerlig Skat af Konstværker vilde – ogsaa viist i det Fjerne – vække levende Interesse for Medborgere, saaledes kunde de ikke omtvivle den Virkning, det vilde have paa Konstneren, naar han saae sin Hensigt forstaaet og paaskjønnet af sine Landsmænd.

Dette Haab er heller ikke bleven beskjæmmet.

Saavel i Hovedstaden som i Provindserne mødte Foretagendet velvillig Understøttelse i mange Kredse; og den undertegnede, i Generalforsamlingen d. 21. Juni 1827 valgte, Comité for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum, bekjendtgjorde under 18de Juli næstefter, at de indsendte Subscriptionslister udviste et Beløb af 61,600 Rbdlr. tegnede Bidrag. Dette Beløb er senere voxet indtil 67,500 Rbdlr., deels som Bidrag engang for alle, deels som treaarige Bidrag. Saavel hine, som det første Aars Contingent af disse ere allerede opkrævede med 35,100 Rbdlr., hvilke forrentes af Banken og Sparekassen. Indkasseringen af det andet Aars Bidrag er for nogen Tid siden begyndt.

Af Thorvaldsen blev Efterretningen om det begyndte Foretagende modtaget med levende Interesse. I Breve, hvis Indhold i sin Tid er bleven offentlig meddeelt, yttrede han sin Glæde over den Velvillie, hvormed hans Landsmænd vare komne Opfyldelsen af hans Yndlingsønske imøde; og han erklærede: at ikke alene hans egne Arbeider, men ogsaa hans hele rige Samlig [sic] af Konstværker af forskjellig Art vare bestemte at tilhøre det vordende Museum. Efterat den ovenfor nævnte Comité havde opfyldt den Pligt at tilmelde Thorvaldsen det trufne Valg af hvad hidtil var udrettet for Sagen, ovensendte [sic] han en Afskrift af et i Rom under 24 August 1837 oprettet Gavebrev, ved hvilket alle ham tilhørende Gjenstande – saavel de der allerede ere her i Hovedstaden, som den langt større Deel deraf der endnu er i Rom, det Hele bestaaende af Statuer og Basrelieffer i Marmor og i Gips, antik Vaser, udskaarne Stene, Porter, Bronzer, Terracotter, Medailler, Malerier, Pragtværker, løse Kobbere og Lithographier, Haandtegninger, Bøger og at hvilke som helst andre enkelte og moderne Gjenstande, der henhøre til Videnskaberne og de skjønne Konster – skjenkes til Staden Kjøbenhavn, til at udgjøre et særskilt Museum, hvis Samlinger ikke maae formindskes, deles eller forandres, imod at et passende, særskilt, og brandsikker [sic] Locale dertil indrettes. Dette Gavebrev er nu gjentagende udfærdiget her i Kjøbenhavn, i Overeensstemmelse med de danske Loves Forskrifter, confirmeret af Hans Majestæt, og overleveret til Kjøbenhavns Magistrat.

Saa langt overstiger Udstrækningen af den Gave, Fædrelandet skal have den store Konstner at takke for, de Forventninger, med hvilke Foretagendet fra først af var begyndt. Men til Sagens videre Fremme og rndelige [sic] Afgjørelse maatte Thorvaldsens Tilstedeværelse ansees for høist ønskelig. Selv yttrede han ligeledes skriftligt: at han mere og mere indsaae, hvor nødvendig hans Nærværelse var i Kjøbenhavn for den endelige Afgjørelse af hans Anliggender, og at han haabede snart at indløse det Løfte, hvis Opfyldelse kun alt for længe var udsat.

Dette Løfte er nu indløst. Efter 19 Aars Forløb har Danmark atter Thorvaldsen inden sine Grændser, og i større og mindre Kredse stræbe hans Medborgere at vise at de paaskjønne, Hvad [sic] de eie i ham.

Efter sin Ankomst hertil har Thorvaldsen tiltraadt Comiteen, og har overdraget den, ved Siden af dens tidligere Virksomhed, at overtage et midlertidigt Tilsyn med Opbevarelsen af allerede herværende Eiendele af det vordende Museum, Billedhuggerarbeider, Malerier, Oldsager, Bøger o. s. v., og at besørge en nøiagtig Fortegnelse derover affattet. Paa Comitteens Andragende ere nu tolv Værelser paa Christiansborg Slot indrømmede til disse Sagers midlertidige Opbevaring, saa at Kunstens Dyrkere og Venner paa en hensigtsmæssig Maade kunne tage dem i Øiesyn.

Da et Fond er henlagt til Frue Kirke, til Fuldendelsen af den paabegyndte konstneriske Decoration, navnlig til Anskaffelse i Marmor af de Konstværker, som endnu kun haves i gips, hvilken Fonds Anvendelse har været udsat efter Thorvaldsens Ankomst til Fædrelandet: saa har Kirken, under Forudsætning af Hans Majestæt Kongens Sanction, nu modtaget det Tilbud fra Konstnerens Haand, at han vil overlade dem de tolv Apostel-Statuer i Marmor (af hvilke de ti allerede ere førte hertil) og ligeledes fire Statuer af Propheter, enhver for 1000 Specier, som alt er det omtrentlige Beølb [sic] af Konstnerens eget Udlæg. Disse 32,000 Rbdlr. har Thorvaldsen anmodet Kirkens Bestyrelse at udbetale til undertegnede Comité, som Indtægt for Museet.

Saavidt er Sagen hidtil fremmet. Comiteen tør antage, at den nu kommer et almindeligt Ønske imøde, ved at sætte Sagen paa ny i Bevægelse, for at de forberedende Forholdsregler til Bygningsarbeidet maae kunne blive tagne i Vinterens Løb. Vi undlade ikke at bemærke, at ikke faa af de ældre Subskriptionsplaner ert [sic] – som vi leilighedsviis have erfaret – forkomne; dette gjælder for alle de Subscribenters vedkommende, hvis Bidrag endnu ikke er bleven opkrævet; og vi tillade os, for at Dette i Fremtiden kan blive forebygget, den Anmodning, at Enhver, som velvilligen paatager sig Subscriptionsplaners Udbredelse, også vil besørge dem indsendte til Een af Undertegnede.

Idet vi nu atter henvende Medborgeres Opmærksomhed paa dette Anliggende, gientage vi tillige et tidligere udtalt Ord: at, ligesom det er grundet i Sagens Natur, at et Foretagende som det nærværende gradviis bliver Gjenstand for Interesse hos en altid større Deel af Folket, saaledes holde vi os overbeviist om, at det fremdeles vil være anbefalet til Enhvers virksomme Deeltagelse, der betragter Opførelsen af det Thorvaldsenske Museum som en national Hylding af Konstens Storhed, en Erkjendelse af hans patriotiske Opoffrelse; og et Middel til Skjønhedssandsens og den høiere Culturs Fremme iblandt os.

Comiteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum d. Novbr. 1838

Collin. H. N. Claussen J. Thiele. N. Hoyen. H. Freund.
Schouw. Hetsch. Bissen. P. B. Scavenius. Gamst. H. Puggard. v. Prangen C. J. Thomsen. Koch.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 82
Subjects
Thorvaldsen's Collection of Coins
Last updated 17.02.2014 Print