The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7555 of 10246
Sender Date Recipient
Bjarni Thorsteinson [+]

Sender’s Location

Rom

1.7.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Tilskrift: Højvelbaarne / Herr Conferentsraad Collin, Deputeret i Det kongelige Rentekammer og for / Finantserne, Commandeur af Dannebroge og Dannebrogsmand, m. m.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

[med anden hånd:]
Rentekamret tilskrevet d 15 Oct. 1838
Pengene sendte JustR Stæger d. 25 Oct 1838.

I Henseende til Deres Høivelbaarenheds og nogle andre Herrers trykte, meget ærede, Skrivelse, dateret Kiøbenhavn Januar 1837 og de denne Skrivelse medfulgte trykte Sager, betræffende Oprettelse af, og Indsamling af frivillige Bidrag til et Musæum for Thorvaldsens Arbeider, m. m., da har jeg, baade privat og publik, ved Udsendelse af Subskriptions Indbydelser, samt i andre Maader, giort mig al mulig Umage for her i Amtet at fremme denne Sag. Men jeg maa beklage, at Udfaldet heraf ei har svaret enten til mit Ønske, eller Haab, efterdi Flerheden af de Mænd, som havde Leilighed til, at bidrag noget anseeligt, have undslaaet sig derfor af Aarsager, som jeg anseer overflødigt, at meddele nærmere Forklaring om. Ifølge de her hoslagte, nu tilbagekomne, 6 StkrSubscriptions-Indbydelser, have de indsamlede Bidrag beløbet i alt 99 Rbd 16 ß r. S., hvilke jeg, som Landfogdens hoslagte prima Qvittering af 18d forrige Maaned viser, har foranlediget deponerede i den Kongelige islandske Jordebogskasse, imod Udbetaling af et lige Beløb til Deres Høivelbaarenhed, eller Ordre, af [tom plads] danske Zahlkaße.
Vester Amts Contoir Stappen, den 1te Juli 1838.

Thorsteinson.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 78b
Last updated 10.05.2011 Print