The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6379 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

5.2.1834 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Frederik 6. [+]

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Fra ConfR Collin
d 5 Februar

Allerunderdanigst Forestilling Beretning

Under 18. Nov. f. A. afgav ieg, ifølge deres Majestets allernaad. Befaling af 2. s. M. Beretning anl det Overdrag, ieg havde faaet fra EtR Thorvaldsen i Rom om et indsætte en Capital af 40,000r – ” r S.. for hans Datter Oberstinde Paulsen; jeg meldte tillige, hvilke Oplysninger, der savnedes ved Sagen og som ieg nødvendigvis maatte have fra ham for at kunne udføre hans Commission, og at jeg derom foreløbig maatte vilde tilskrive ham. Dette skeete under 23. s. m. [xxx] Til Datoen har ieg intet Svar erholdt.

Derimod har ieg i forrige Maaned erholdt Brev fra en sig i Rom i mange Aar opholdende Landsmand Dansk, som, i Septb. f. A. meddelte mig adskillige Betænkeligheder angd. Thorvaldsens Tilstand, hvorom hvilket jeg strax mundtligen berettede Deres Majestæt, og i hvilken Anl. jeg, efter Overlæg med Cfr. Ørsted, lod ved bemeldte Landsmand give-Thorvaldsen give adskillige Vink. -fra bemeldte Landsmand

Af dette Brev seer jeg, at Thorvaldsen vil benegte de ham meddelte Bemærkninger, og at han har ieg med forrige Post sidst i forrige Maaned modtaget en Svarskrivelse, hvoraf sees at han Thorvaldsen vil give den af ham forfattede testamentariske Disposition nogen Udvidelse. Hans Bestemmelse skal nemlig være, at Renterne af den rede Capital, han engang efterlader sig, skulle anvendes til hos danske Kunstenre at kiøbe Kunstværker til en bestandig Forøgel. af det af ham oprettede Museum. Dette Museum, hans Testaments egentlige Hovedpunct, ligger ham mest paa Hierte, og han ængster sig ved Tanken om, at det [xxx] uagtet hans bestemte udtrykte Villie, engang i Tiden kan blive adsplittet, og at man efter hans Tid vil oversee den af ham giorte Betingelse i at anvise det et særskilt og passende Locale. Han vil derfor i sit den nye testamentariske Disposition udtrykkeligen nævne dette som en conditio sine qua non.
Min Correspondat tilføier, ”at nogle beroligende Ord, givne ham Thorvalds i denne Henseende, vilde være af stor Vigtighed, og kunde have til Følge, at han afsendte alle sine Kunstskatte til Hiemmet, og var først dette Skridt giort, da forlod han neppe Danmark mere”.

I Betragtning af denne Sags Vigtighed det [xxx xxx xxx] hvor vigtigt det er, at Fædrenelandet jo før jo hellere kan komme i sikker og udeelt Besiddelse af disse Kunstværker, har ieg holdt mig forpligtet til underdanigst at melde Deres Majestæt Forstaaende. Maatte det allernaadigst tillades mig at fremsætte Forslag og Ønske i den Henseende Saavidt ieg, efter Fleres paalidelige Landsmænds Ytringer, kiende til Thorvalds. vil han især saalænge han opholder sig i Italien, i denne Sag neppe ganske beroliges, uden at være i Besiddelse af et af Deres Majestæt Selv allernaadigst underskrevet Document, der forsikkrede ham en allernaadigst Forsikkring om, at de Kunst sager værker, som han vil de skienke sit Fædreneland, skulde blive betragtet som en uafhændelig og udelelig Eiendom, der vil de vorde indrømmet et Gienstandene værdigt Plads og Opbevaringssted.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 7
Subjects
Elisa Paulsen's Dowry · Thorvaldsens Museum, Establishment of · Thorvaldsen's Wills
Persons
Elisa Paulsen
Last updated 01.04.2016 Print