The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7542 of 10246
Sender Date Recipient
Just Mathias Thiele [+]

Sender’s Location

Charlottenborg

12.6.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: S.T. / Hr Conferentsraad Collin / C. af d. D. m.

Tilskrift: S. T / Hr Conferentsra[a]d Collin / C. af d. D. m.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Høivelbaarne Hr Conferentsraad!

Desværre er det mig ikke muligt at indfinde mig i Mødet imorgen Aften, da jeg nødvendigvis maa være i Bestyrelsen for det forenede Understøttelses Selskab.
Fra Akadts høie Præses har jeg netop i Aftes modtaget en Skrivelse, hvori han underretter mig om, at Høisamme har modtaget et Brev fra Thorvaldsen, hvori denne tilkiendegiver ”at han med Erkiendtlighed modtager det allernaadigste Tilbud om at følge hiem ombord i Fregatten, saameget hellere, som Landreisen vilde, ved hans Helbreds Tilstand, falde ham uudførlig.”
Skiøndt Thorv. derved ikke vil finde sig bundet til Fregatten, er dog Forventningen lidt mere grundet; og jeg tager deraf Anledning til at foreslaa Comiteen, nu ikke at forhaste sig, men hellere at drage Sagen med de 32 eller Magistraten i Langdrag, da muligen Omstændighederne ville kunne medføre, at Man vil finde det gavnligt, ikke endnu at have indladt sig altfor dybt med den velvise Magistrat.
Denne min Mening ønsker jeg paa mine Vegne fremført i Comiteen imorgen.

Med Høiagtelse
Thiele

Charlottenb. d. 12 Juni 1838.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 69h
Last updated 10.05.2011 Print