The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7505 of 10246
Sender Date Recipient
Frederik Henrik Clauswitz [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Laksegl og poststempler: Stemplet papir af 4. klasse. Rødt laksegl med utydeligt motiv af Københavns våbenskjold og tekst: SIG[ILLUM] NOTARII PUBLICI HAFNIENSIS

10.5.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Københavns Magistrat [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Notarial translation into Danish, dated 10.5.1838, of Thorvaldsen’s “Roman” testament, i.e. the incorrect certified copy dated 10.4.1838 of the “secret” testament dated 24.8.1837.

See Original

N 4.
 
 
 
 
 
Schifter 1838. Falkenskiold.
23037
 
Fierde Klasse
til Documenter efter Stempletpapirs Forordningens
§. 5. litt. d.
––––––––
42 Rigsbankskilling Sølv.
65 / 38
Samling d. 16 Mai / [xx]Nyholm
 
 
 
 
 
Oversættelse
af det Italienske Sprog.

I Guds Navn Amen!

Da jeg befinder mig fuldkommen frisk paa Sjælen, og paa alle Legemets Sandser, har jeg besluttet, ved disse mine nedskrevne Ord at gjøre mit sidste Testament, og saaledes at disponere over de Eiendele, som jeg nu besidder, eller som jeg kan komme i Besiddelse af.

Som Donations-Legat /: Gave og Legat:/ og paa enhver anden bedre Maade efterlader jeg til Staden Kjøbenhavn i Danmark alle de Kunstgjenstande, som jeg allerede har sendt, og som findes i denne Stad, eller som forefindes eller ville forefindes hos mig, mig tilhørende, og bestaaende af Malerier, Billedhugger-Arbeider, Tegninger, Basreliefs, Kobberstik og Lithographier, Medailler og andre lignende Ting, saavel antike som moderne, udskaarne Stene, Paster, antike Guld- og Bronce-Arbeider, Etruriske Vaser, Terracotter, Bøger, ægyptiske og græske Oldsager, og hvilke som helst andre Gjenstande, der henhøre til Videnskaberne og de skjønne Kunster. Dog er det min Hensigt og vil jeg udtrykkeligen, at dette Legat og denne Gave skulle være underkastede følgende Betingelser:
1:) at alle de ovenfor anførte Gjenstande skulle udgjøre et eneste og særskilt Museum, der skal bære mit Navn, saaledes at det aldrig skal kunne blandes med hvilkesomhelst andre Samlinger, og følgeligen heller ikke formindskes, deles eller forandres under noget som helst Paaskud eller af nogen som helst Aarsag.
2:) at Staden Kjøbenhavn skal lade indrette et passende og særskilt Locale, for deri at danne Museet, som ogsaa paa enhver Maade maa sikkres mod Ildsvaade.
3:) at de Statuer og Basreliefs, som ved min Død skulde findes ufuldendte, paa mit Stervboes Bekostning skulle fuldføres og fuldendes af Herr Professor Freund og Herr Pietro Galli, min Elev, hvorefter disse saaledes fuldendte Arbeider skulle forenes med og indbefattes i de ovenanførte Legat og Gaver under de samme Forpligtelser og Betingelser.
4:) at der kan bestemmes en moderat Adgangs-Priis for de Personer, som ville ønske at see det, undtagen for Kunstnere af ethvert Fag, hvilke skulle kunne have Adgang gratis. Det som vil indkomme for Adgangen, skal tjene enten til Deels eller aldeles til det Fond, der vil være fornødent til at lønne en Opsynsmand, der udnævnes af Staden, til at bevare og holde Gjenstandene i Museet rene.
Da jeg i Danmark har adopteret som Datter Frue Elisa Sophia Charlotta, nu Hustru af Herr Oberst Paulsen, og da denne Adoption er bleven i Riget selv anerkjendt, og det ovenfor omtalte Ægteskab er blevet autoriseret af den pavelige Stol, erklærer og vil jeg, at den ovennævnte Frue Elisa Sophia Charlotta skal lade sig nøie med hvad jeg har fastsat til hendes Fordeel i det i Danmark i Aaret 1832 udstedte Document, og at hun ikke skal kunne gjøre Fordring paa noget Andet af mit Stervboe, da det er min Hensigt, at hvad jeg, som ovenmeldt, har disponeret over til hendes Fordeel, skal træde i Stedet for hendes legitime Arvepart, og som om hun var indsat som Arving til disse Ting, der allerede ere hende anviste.

Jeg har den Hensigt at forbeholde mig den Ret at kunne disponere ved Legat til Fordeel for hvilkensomhelst Person, der er mig kjær og som har fortjent det af mig, over hvad jeg vil ansee for passende, og derfor erklærer jeg ved dette mit Testament, at naar der findes imellem mine Papirer og i min Skrivepult et Blad Papir med specielle Dispositioner og Legater og som er skrevet og underskrevet af mig, da skal et saadant Blad Papir udgjøre en Deel af dette mit Testament, og mine Arvinger skulle være forpligtede til, nøiagtigen at opfylde hvad der saaledes af mig vil være anordnet, ligesom ogsaa mine Testaments-Executores med den største Nøiagtighed skulle fuldbyrde disse Legater, uden at Nogen paa nogensomhelst Maade skal kunne modsætte sig hvad jeg, som ovenfor anført, specielt vil hava anordnet, da jeg vil, at det omtalte Blad eller Blde Papir skulle udgjøre en væsentlig og integrerende Deel af denne min sidse Villie og af dette mit Testament.

Jeg bekræfter og vil, at hvad der af mig er anordnet til Fordeel for de Børn, der avles af de ovennævnte Ægtefolk Elisa Sophia Charlotta og Oberst Paulsen, skal aldeles og fuldkomment fuldbyrdes, nemlig, at de Sex Tusind Pjastre, som jeg har bestemt til Fordeel for ethvert af dem, der i min Levetid har opnaaet Aars Alderen, forbliver hos Herr Donner’s Handelshuus i Altona for at forøges og accumuleres, saaledes at Renter og Renters Renter føies til Capitalen, indtil ethvert af disse Børn opnaar den myndige Alder, i hvilket Tilfælde ethvert af disse Børn, uafhængigt af Faderen, hvem det er min Hensigt at al Ret til Nytten og Brugen deraf negtes, skal kunne nyde Renterne af den omtalte, særskilt skienkede og derefter forøgede Capital. Jeg anordner og vil derfor, at hvis engang i Tiden et af de omtalte Børn skulde døe uden Børn og Afkom, eller en af deres Linier eller Successioner skulde uddøe, da skal usus fructus forøges i lige store Portioner og in capita for de Overlevende /: Tilbageblivende :/ af Linierne af dem, til hvis Fordeel jeg har gjort den ovenanførte Disposition af Sex Tusinde Scudi. Dersom fremdeles ethvert Individuum af disse Linier skulde døe og enhver Linie saaledes uddøe, vil jeg, at i et saadant Tilfælde den omtalte usus fructus skal gaae til de andre Arvinger og mandlige og qvindelige Efterkommere, der nedstammer fra de ovennævnte Ægtefolk Elisa Sophia og Paulsen, deres Ægteskab, hvorfra dog stedse udelukkes ethvert Afkom af noget andet Ægteskab, som den ovennævnte Herr Paulsen kunde indgaae. Naar endeligen enhver Descendent og enhver Linie af de Børn, som nu ere fødte eller herefter fødes af de ovennævnte Ægtefolk, Elisa Sophia og Paulsen skulde døe, vil jeg, at Renterne af denne Capital skulle tilfalde det Museum i Kjøbenhavn, der, som ovenfor er anført, skal oprettes af mine Ting og bære mit Navn, og paa samme Maade, som jeg nedenfor vil forklare med Hensyn til mine andre Eiendele.

Hvad endeligen angaaer det Øvrige af mine Eiendele, der bestaae i Beløbet af mine Arbeider, der ere udførte for Ordre af Kongen af Danmark, i rørligt Gods og Andet, hvorover jeg ikke særskilt har disponeret, i Rettigheder og Adkomster af hvilkensomhelst Art, der tilhøre mig, saavelsom i de Penge, som ville forefindes hos mig eller der ere anlagte i Vexler, Renter, eller paa hvilkensomhelst anden Maade deponerede, og overhovedet i enhver anden Gjenstand, Gods og Adkomst mig tilhørende, udnævner jeg til Universal-Arvinger til lige Arvelodder de Børn, der ere fødte og fødes af den ovennævnte Frue Sophia Charlotta Elisa’s Ægteskab, med Forbeholdenhed af de ovenanførte Prælegatariers specielle Rettighed med Hensyn til Capital og Renter af de Pengesummer, som ere deponerede i Banken i Altona. Thi anordner og vil jeg, at mit hele Stervboe realiseres i rede Penge, og at Capitalen fastsættes i Nationalbanken i Kjøbenhavn, eller paa noget andet Sted, der frembyder samme eller større Sikkerhed, for at Renterne alene skulle nydes i lige store Dele af mine ovennævnte Arvinger og deres Afkom i det Uendelige, saavel mandlige som qvindelige, under den Betingelse, at dens eller deres Andeel, som skulde døe uden Efterkommere, skal voxe til Fordeel for de Overlevende af den samme Linie, og hvis en Linie aldeles uddøer, skal denne Linies Andeel voxe til Fordeel for Individerne af de overlevende Linier, og det i lige Dele og in capita, og det i det Uendelige saalænge der skulle være Descendenter og Efterkommere af de Linier, der nedstamme fra de ovennævnte Ægtefolks Ægteskab, dog stedse med Udelukkelse af ethvert Barn eller Afkom af noget andet Ægteskab, der kunde indgaaes af den ovennævnte Herr Oberst Paulsen, der skal være Bestyrer af den Nytte og Brug, i hvilke jeg, som ovenanført, har indsat de Børn, som ere avlede eller avles af han med Sophia Charlotta, saalænge disse Børn ere mindreaarige og opdrages og underholdes paa hans Bekostning, men naar de blive myndige eller naar Døttrene gifte sig, skulle de, foruden deres særskilte Rettigheder og Fordringer paa Faderen, hver for sig kunne frit nyde den Deel af Nytten og Brugen, hvortil de ere kalde. Hvis endelig enhver Descendent af enhver Linie af de ovenanførte Børn, der ere fødte eller kunne fødes, uddøer, vil jeg, at Nytten og Brugen af mit Boe, saavelsom af den i Banken i Altona deponerede Capital i det ovenfor forudseete Tilfælde, skal anvendes til Fordeel for det af mig i Kjøbenhavn oprettede Museum, for at anvendes til Bestillinger til Fordeel for danske Kunstnere, for at befordre de skjønne Kunster og tillige at berige det af mig oprettede Gallerie og Museum, som ikke skal ophøre at bære mit Navn, da det forøges ved min Formue, hvorhos jeg indskjærper og udtrykkeligen bestemmer, at Capitalerne stedse skulle være uafhændelige, og at de af ingensomhelst Aarsag eller Grund skulle nogensinde kunne formindskes eller borttages.

Jeg udnævner til Testaments-Executorer af denne min Villie og af hvad der paa det eller de ovenanførte Blad eller Blade Papir skal være skrevet, Herr Ridder Luigi Chiaveri, Dansk Consul; og min Landsmand Herr Johan Bravo og Herr Albert Kugler, bedende dem at sørge for den prompte og nøiagtige Fuldbyrdelse af Alt, hvad jeg har bestemt, paa den Maade og i den Form, som de maatte ansee for rigtigst, og med Myndighed til Herr Consul Luigi Chiaveri, eller, hvis han døer, til de overlevende Testaments-Executorer, at udnævne Andre i Stedet for den, der skulde være død, eller der ikke vilde befatte sig hermed.

Dette erklærer jeg at være mit Testament og min sidste Villie, der ogsaa skal gjelde som Codicil, donatio mortis causa og paa enhver anden bedre, ved Lovene tilladt Maade, idet jeg tilintetgjør og udsletter ethvert andet af mig tidligere af hvilken som helst Aarsag oprettet Testament, da jeg vil, at det nærværende, af mig underskrevne skal i ethvert Punkt fuldstændigen fuldbyrdes, efter at jeg nøiagtigen har læst og overveiet det.

Albert Thorvaldsen, Testator

D.C. Blunck, Vidne.

Albert Küchler, Vidne.

Rom den 10de April 1838.

Jeg Underskrevne Frederik Henrik August Clauswitz, Ridder af Dannebrogen, Geheime-Legationsraad og Notarius Publicus Regius i denne Kongelige Residentsstad Kjøbenhavn, bevidner herved, at Forestaaende er en tro og nøiagtig Oversættelse af et mig forevist, i det Italienske Sprog skrevet Document. –

Dette til Bekræftelse under min Haand og mit Embedssegl.

Kjøbenhavn den 10de Mai 1838.

F. Clauswitz

NotPubl.

General Comment

Notarialoversættelse af 10.5.1838 til dansk af Thorvaldsens “romerske” testamente, dvs. den urigtige vidimerede afskrift af 10.4.1838 af det “hemmelige” testamente af 24.8.1837, jf. Axel Ravn, op. cit. 1938.
 
Se også oversigten over alle Thorvaldsens testamenter.
 
De fortrykte dele af dette dokument er markeret med gråt.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 66
Other references

  • Axel Ravn: ‘Thorvaldsens Testamenter’, in: Meddelelser fra Thorvaldsens Museum, 1938, p. 43-74.

Subjects
Thorvaldsen's Collection of Coins · Thorvaldsen's Wills
Last updated 15.10.2020 Print