The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7446 of 10243
Sender Date Recipient
Christian Ditlev Reventlow den yngre [+]

Sender’s Location

Christianssæde

10.2.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Hans Puggaard [+]

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: Til / Herr Grosserer Puggaard.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Overensstemmende med Deres godhedsfulde Tilladelse sender jeg Dem Høistærede Herr Puggaard det Vedsluttede til Committeen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum, af hvilken jeg antager at De er Medlem, og for hvis Gjenstand De saa varmt har interesseret Dem.

Naar jeg saalænge har tøvet med Indsendelsen af den af min Familie paategnede Subscriptions-Indbydelse som siden April har ligget ubevægelig i mit Puld, og nu først udgjør Hovedindholdet af det indlagte Brev, saa var det maaskee en Følge af den Kulde og skjæve Opfattelse Sagen hos Mange har mødt, og som fordrede Tid, for at jeg igjen ret med Tillid og Forhaabning kunde sysselsætte mig med den for mig ellers saa kjære Idee.

Efterretningen at ikke allene Thorvaldsen kommer, men at han alt har ladet udarbeide og billiget en Plan til Museets Opbyggelse, saavelsom at den cotecclerede [sic] Sum nu vil gaae meget under det som først var antaget, giver Sagen en gunstig Vending, som naar det rigtige Øieblik iagttages, vist vil kunne benyttes til at faae det Hele ordnet, og see den Usikkerhed hævet hvori man Hidtil [sic] har svævet med Hensyn til dette Nationalanliggendes Fremme.

Jeg har den Ære at tegne mig

 
Christianssæde 10de Febr 1838
Deres
  Ærbødige
  CD Reventlow
Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 58a
Last updated 09.05.2018 Print