Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7448 af 10246
Afsender Dato Modtager
Christian Ditlev Reventlow den yngre [+]

Afsendersted

Christianssæde

10.2.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Hans Puggaard [+]

Modtagersted

Antagelig København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.
Tilskrift: Til / Herr Grosserer Puggaard.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Overensstemmende med Deres godhedsfulde Tilladelse sender jeg Dem Høistærede Herr Puggaard det Vedsluttede til Committeen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum, af hvilken jeg antager at De er Medlem, og for hvis Gjenstand De saa varmt har interesseret Dem.

Naar jeg saalænge har tøvet med Indsendelsen af den af min Familie paategnede Subscriptions-Indbydelse som siden April har ligget ubevægelig i mit Puld, og nu først udgjør Hovedindholdet af det indlagte Brev, saa var det maaskee en Følge af den Kulde og skjæve Opfattelse Sagen hos Mange har mødt, og som fordrede Tid, for at jeg igjen ret med Tillid og Forhaabning kunde sysselsætte mig med den for mig ellers saa kjære Idee.

Efterretningen at ikke allene Thorvaldsen kommer, men at han alt har ladet udarbeide og billiget en Plan til Museets Opbyggelse, saavelsom at den cotecclerede [sic] Sum nu vil gaae meget under det som først var antaget, giver Sagen en gunstig Vending, som naar det rigtige Øieblik iagttages, vist vil kunne benyttes til at faae det Hele ordnet, og see den Usikkerhed hævet hvori man Hidtil [sic] har svævet med Hensyn til dette Nationalanliggendes Fremme.

Jeg har den Ære at tegne mig

 
Christianssæde 10de Febr 1838
Deres
  Ærbødige
  CD Reventlow
Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 58a
Sidst opdateret 09.05.2018 Print