The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7445 of 10243
Sender Date Recipient
Christian Ditlev Reventlow den yngre [+]

Sender’s Location

Christianssæde

10.2.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: Til / Committeen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Den af Committeen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum under 23deJaunar skeete Bekjendtgjørelse, der giver Vished om, at der fra Thorvaldsens Side, ikke allene er gjort et afgjørende Skridt, som bebuder hans Komme, men at der ogsaa, hvilket jeg anseer for at være af største Vigtighed, af ham er foranlediget en Planlæggelse til et, til Øiemedet svarende Museum, som alt har erholdt Thorvaldsens Bifald, og vil kunne tilveiebringes ved en Bekostning af omtrent – 100,000 Rbd, har jeg med stor Glæde og Deeltagelse læst, og jeg kan nu ikke mere betvivle en heldig Udførelse, af den Sag, som jeg med levende Interesse har fulgt, og som saameget vilde have bedrøvet mig, dersom den havde mødt uoverstigelige Hindringer.

Idet jeg oversender en Liste over de Bidrag som af min Familie bleve tegnede i afvigte Foraar, ville de Mænd som først have optaget Ideen, og givet Sagen den første Impuls, modtage min og Mines Tak og Lykønskning, ved at see et til deres patriotiske Bestræbelse svarende, ikke mere tvivlsomt Udfald imøde. De 30 til 40,000 Rbd, som endnu mangle, ville ved Thorvaldsens Nærmelse, og ved offentlig Meddelelse af den Plan, som af ham er befunden hensigtssvarende, og især naar den forsynedes med et Overslag, over de til dens Udførelse fornødne Bekostninger – umuelig kan jeg nægte mig dette Haab, – med Lethed tilveiebringes. Gjenstanden vil da med mere Bestemthed og Rolighed kunne oversees, og Ideen saavelsom dens Udførelse træde frem med større Lys og Klarhed.
 

Christianssæde 10de Februar
    1838.
Ærbødigst
CD Reventlow
Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 58
Last updated 09.05.2018 Print