The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7192 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

7.4.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Frederik 6. [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Fra Cfr. – C.
d 7 Apr 1837

Alleru Beretning

Indholdet af Deres Majst: allern. Resc. til mig af 28 februar d. A. ang. Sendelse af en Orlogscorvette til Middelhavet for at afhente Thorvaldens Kunstsager meddelte ieg ham samme. Og, med en Melding om at han ufortøvet maatte giøre den forstragte fornødne Underretning om naar det var ham beleiligt saavel med Hensyn til Tiden, naar som til den Havn hvilken hvorfra han ønskede et hiemsede Resten af de hans Fæderneland tiltænkte Kunstsager.

Med Dagsposten har jeg modtaget hans Svar af 18 f. M. af hvilket D. M. allern. vil erfare, at der indeholder hans allerunderd. Tak for Deres Majst. kongel. allernaadigst Tilbud, men tillige Bøn om Undskyldning for at han ikke i Sommer kan [xxx] benytte det, fordi Indpakningen medtager saa lang Tid, at Skibets dermed Hiemrejse kun vilde blive udsat til ud ad Efteraaret, og han dermed tillige vilde afholde fra Tidspunktet [xxx] at Foraaret, at besøge sin Fædernestad, og personlig takke Deres Majst for al imod ham udviist Naade

[xxx] Brevet indeholder iøvrigt [xxx] nogle [xxx] paa at alle hans Samlinger ere af ham skænket til sin Fæderneland

Af hans Skrivelse Slutteligen tillader ieg mig at vedlægge underdanigste ordlydende Afskrift af bemeldte hans Skrivelse.

Kbh. d 7 April 1837.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 35b
Last updated 10.05.2011 Print