The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 10087 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

16.12.1847 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Hr Justitsraad Thiele / [Hr] Professor Clausen / [Hr] Etatsraad Schouw / [Hr] Overpræs. Lange

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Prof. Bissen er syg, og vil, for det første, ikke i denne Maaned kunne komme i Museet. Det maatte altsaa snart bestemmes, hvem der skal forestaae Arbeidet. Om nogen af de Herrer executores i den Anledning vil giøre et skriftligt Forslag, eller et Møde uopsætteligen skal holdes, bedes meddeelt.

16 Dec 1847
Collin

Da jeg veed at Professor Bissen i Gaar og i Forgaars har været i Museet, og kan jeg ikke antage at hans mulige Upasselighed kan være af den Natur at der behøves Nogen at substitueres, og da han selv ikke er fremkommet med nogen Anmodning desangaaende, finder jeg det i høiste Maade upassende i saa Henseende at foretage noget. At lade en Collegas Velbefindende undersøge ved en Læge, finder jeg at være en Fremgangsmaade, hvortil jeg intet passende Navn kan finde.

d.u.s.

Schouw

Det er vel rettest at een af Bestyrelsens Medlemmer f Ex. Hr. Professor Justitsraad Thiele foreløbig personlig erkyndiger sig om Professor Bissens Befindende, mistvivler han selv om atter at kunne komme i Musæet i Løbet af denne Maaned, maa vist nok en anden anmodes om midlertidig at forestaae Opstillingen, og kunde der da om Valget fandtes i et til den Ende afholdt Møde.

d 16 Decbr Lange


Ogsaa uden Hensyn til det her fremsatte Spørgsmaal, havde jeg tænkt paa at foreslaae et Møde. Efter det Punkt, hvortil Arbeidet nu er rykket frem, er der vistnok Grund til at søge Bestemmelse taget ang. den tilbagestaaende Deel, navnlig i Forhallen, hvor det Meste staaer tilbage at gjøre.

H. N. Clausen

Jeg har været hos Prof Bissen idag. Han er sengeliggende paa Grund af en iøvrigt mindre betydel. Operation, man venter efter Lægens, Prof. Fengers Erklæring, at maatte holde sig inde i en Maanedstid. Efter hans Yttring, og efter hvad jeg selv har overbeviist mig om, ved at gaae fra ham hen i Museet, vil Sagerne uhindret kunne fremskride, under hans personlige Fraværelse, eftersom det resterende Restaurations Arbeide er næsten til Ende, idet Masserne ere samlede og restaurærede og hurtigt ville kunne bringes sammen, naar han igien kommer tilstede. Imidlertid vil Arbeidet paa Piedestaler o. s. v. kunne gaae uforstyrret frem, og Bissen vil med sine Arbeider dagligt kunne have Indseende med hvad der skeer. Iøvrigt veed jeg ikke et Menneske i Kiøbenhavn til hvem man, under Bissens Sygdom kunde betroe dette Arbeide og det er en Lykke at det ikke behøves.

d. 16 Dec. 1847

Thiele

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 347
Other references

  • Chr. Bruun & L.P. Fenger: Thorvaldsens Musæums Historie, København 1892, p. 131-132.

Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 02.12.2011 Print