The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 10089 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

21.12.1847 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af brevet, men af Bruun og Fenger, op. cit.

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Efter at Executores ere i den Grad førte bag Lyset, som Tilfaldet har været med Overslagene over Udgifterne til Opstillingen af Skulptur-Arbeiderne, saa er man beføiet til at ængste sig og tage Præcautioner ved ethvert nyt Forslag eller Overslag, som kommer paa Bane. Jeg finder mig derfor forpligtet til, i Anledning af det, som saa ganske løseligt blev berørt i sidste Møde om Opstillingen af Malerierne, paa det Bestemteste af protestere imod:
at der til dette Øiemed bestemmes eller anvises det Allerringeste, eller at der i fjerneste Maade begyndes paa denne Opstilling, førend der er forelagt Executorerne en fuldstændig Fortegnelse over alle Thorvaldsens Malerier og en Plan for deres Anbringelse.
Det har nemlig været omtalt blandt vore Kunstnere, at man skal have til Hensigt kun at ophænge den mindste Deel af de omtrent halvtrediehundrede Stykker, som Thorvaldsen efterlod sig. Om de øvrige skulle pakkes ned i Kjælderen ved Siden af Antikerne, blandt hvilke der findes værdifulde Sager, som Kunstakademiet næppe eier, tier Rygtet. Derom til sin Tid. Men da en Sag tit kan finde et Forsvar deri, at den er skeet (det have vi seet), saa er det Pligt, at forebygge et Foretagende som det her omtalte.
Jeg forbeholder mig de videre Skridt i denne Anledning, naar mine Herrer Colleger have erklæret sig.

Collin


Da man havde forebragt mig, at Opstillingen af Malerierne var paabegyndt, har jeg igaar villet eftersee dette, men jeg har ikke fundet det bekræftet. Jeg antager, at det Professor Høyen overdragne Hverv i Henseende til Maleriernes Ordning forberedes i et andet Lokale, og at han, naar han er paa det Rene med dette Arbeide, forelægger Executores sin Plan. At der intet Afgjørende foretages forinden, finder jeg at være i sin Orden og under nærværende Omstændigheder dobbelt vigtigt. Afviger Professor Høyens Principper væsentligt fra Executorerncs Anskuelse, saa ville vi da faae Leilighed til at drøfte denne Sag.

Den 22de December 1847 J.M. Thiele


Det er ikke af Hensyn til Erfaringen angaaende Overslaget ved Opstillingsarbeidet – denne Erfaring har sit nærliggende Sidestykke i Resultatet af Overslaget ved Bygningsarbeidet, til hvis Paalidelighed der dog vistnok kunde gjøres mere grundede Fordringer – , men fordi jeg finder det at være i sig selv i sin Orden, naar jeg ligeledes stemmer for, at Professor Høyen anmodes om, at ville forelægge Bestyrelsen sin Plan med Hensyn til Materiernes, Kobbernes og Haandtegningernes Ordning, naar den er færdig til Udførelse.

H.N. Clausen.

NB. Ligesom jeg forudsætter, at Anmodningen til Høyen maa udgaae fra Executorerne ved en af Alle undertegnet Skrivelse, saaledes seer jeg ikke, hvorfor Professor Bissen er holdt udenfor, eller hvorledes han kan holdes udenfor ved Forslag om en Forholdsregel som denne.


Om jeg end ikke anseer Planens Indsendelse for nødvendig, saa kan jeg naturligvis ikke have noget imod, at den affordres Professor Høyen inden han ophænger Malerierne. Jeg skal, naar Circulairet kommer tilbage, som sædvanlig opsætte en Concept og sende den til vor Formand.

Den 23de December 1847 Schouw.

P. S.
Det vil maaske dog være tilstrækkeligt, at Brevet til Høyen tilsendes Bissen til Underskrift. eftersom Sagen nu staaer.


Jeg slutter mig til Hr. Justitsraad Thiele.

M. Lange.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 344
Other references

  • Chr. Bruun & L.P. Fenger: Thorvaldsens Musæums Historie, København 1892, p. 136-137.

Persons
H.N. Clausen · Michael Lange · J.F. Schouw · Just Mathias Thiele
Last updated 29.11.2011 Print