The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7056 of 10246
Sender Date Recipient
NN 1.2.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Information on recipient

Udskrift: Høivelbaarne / Hr. Conferentsraad, Deputeret i det Kongelige Rentekammer / Colling, Commandeur og Dannebrogsmand / Kiøbenhavn

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Med sin Skrivelse fra de Herrer, som ere sammentraedte for at tilveiebringe et Musuem for Etatsraad Thorvaldsens Arbeider, dateret 28. Febr. d. A er mig behageligt tilstillet en Subscriptionsplan, som ønskes omsendt overalt her i Amtet. Med Fornøielse skal jeg opfylde D’Hrrs Begjæring. Men da kun 5 Exemplarer af Planen medfulgte, og da det formentligen vil medtage for lang Tid, hvis alene disse skulle circulere her i Amtet, medens dog den meest udslenkte Bekjeldtgjørelse af Planen ønskes, tillader jeg mig tjenstskyldigst at udbede mig af Deres Høivelbaarenhed endnu 20 Exemplarer behageligt tilsendte, hvorhos jeg, hvis Foreningen, ikke ligeledes har henvendt sig til Biskopperne om igjennem Geistligheden ogsaa at befordre Øiemedet, endog tør udbede mig et forøget Antal af i alt 35 Exemplarer, for da at kunne lade Præsterne her i Amtet et Antal tilstille.
Svendborg Amtshuus, Hillerup: den 1ste” Februar 1837.

Schiern

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 33i
Last updated 10.05.2011 Print